Browsing by Degree Discipline พื้นฐานการศึกษา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 70  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2533การจัดการประถมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อสนับสนุนแผน พัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกในทศวรรษหน้าวิไลวรรณ หงษ์ภู่
2542การจัดการศึกษาตามแนวปรัชญามนุษยนิยมแนวใหม่วัชรยุทธ บุญมา
2538การบริการการศึกษาด้านสุขภาพอนามัยของโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีขนาดต่างกันและความต้องการ ของผู้รับบริการที่มีพื้นฐานทางสังคมต่างกันแววตา เอกชาวนา
2533การวิเคราะห์กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เกี่ยวกับการศึกษาในระหว่าง พ.ศ. 2475-2516สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์
2537การวิเคราะห์การจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมในโรงเรียนประถมศึกษา ตามนโยบายการศึกษาของกรุงเทพมหานครธนพร ดีจงเจริญ
2539การวิเคราะห์รูปแบบความเป็นครูและกระบวนการถ่ายทอดความรู้ ของครูมนตรี ตราโมท ในกลุ่มผู้สืบทอดที่ต่างกันพรทิพย์ อันทิวโรทัย
2537การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์ของบทบาทและความร่วมมือระหว่างวัด และวังในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทพศิรินทร์จินตนุช กุลทนันทน์
2539การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย ในการถ่ายทอดการบรรเลงซอสามสายสุขสันต์ พ่วงกลัด
2531การวิเคราะห์เนื้อหาด้านมโนทัศน์ทางจริยธรรมในนวนิยาย ที่เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสุดารัตน์ ชรรินชัย
2539การวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะความเป็นพลเมืองดี ในหนังสือเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)สมพร พรมดี
2533การวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษา จากเอกสารการสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ ระหว่างปีพุทธศักราช 2520-2530ปิยวรรณ ไหวพริบ
2543การวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาตามปรัชญาอัตถิภาวนิยมวนิดา สุริต
2538การวิเคราะห์แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้างยุวชนให้เป็นสุภาพบุรุษรัชดา ภุมรินทร์วรากุล
2540การศึกษากระบวนการและผลของโครงการสื่อชาวบ้าน เพื่อพัฒนามนุษย์และสังคมในภูมิภาคที่ต่างกัน : กรณีศึกษาคณะละครมะขามป้อมจุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์
2534การศึกษาของเด็กชาวเรือ : การศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนเรือวัดสร้อยทองและวัดประสาทบุญญาวาสดวงพร แพร่เจริญวัฒนา
2536การศึกษาความคิดเห็นเชิงประเมินของศิษย์เก่าเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษา ของโรงเรียนในเครือเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตรจันทร์เพ็ญ ชีรานนท์
2539การศึกษาค่านิยมที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศของครูมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1ขวัญจิตต์ โกมุทแดง
2542การศึกษาบทบาทของแม่ชีในพุทธศาสนาในการส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียนคำพลอย โพธิ์ทอง
2539การศึกษาสภาพและปัญหาของวิทยาลัยนาฏศิลปในฐานะวิทยาลัยชุมชน ตามการรับรู้ของอาจารย์และผู้บริหาร ของวิทยาลัยนาฏศิลปในภูมิภาคต่างกันพจนา บัวกระสินธุ์
2540การศึกษาเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติตามค่านิยมพื้นฐานของนักเรียน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีภูมิหลังต่างกันผาสุขสันต์ ไหมทิพย์