Browsing by Degree Discipline พุทธศาสน์ศึกษา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2546กระบวนการขัดเกลาทางสังคมและพัฒนาบุคลากรของวัดพระธรรมกายอัชวัน หงิมรักษา
2547การกลับชาติมาเกิดในพุทธศาสนานิกายวัชรยานแบบธิเบตวัชรดารา อมิตาภาพร
2545การตลาดและผลต่อการเผยแพร่พุทธศาสนาติษยภรณ์ ศรีราษฎร์
2548การศึกษาเปรียบเทียบวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์คามวาสีกับพระสงฆ์อรัญวาสีในสังคมไทยปัจจุบันพรรณิภา หลินปิยวรรณ์
2553การสถาปนาธรรมยุติกนิกายของวชิรญาณภิกษุ : ปัญหาเรื่องสังฆเภทภูวมินทร์ วาดเขียน
2553การเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทยพระมหาปฏิจจธรรม เพิ่มพิทยางกูร
2553การใช้โหราศาสตร์เป็นวิถีทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอชิรพจณิชา พลายนาค
2549ความสำคัญของพระพุทธรูปในด้านสังคมและการเมืองสมัยรัตนโกสินทร์สันติ วงศ์จรูญลักษณ์
2553ความเชื่อเรื่องการแก้กรรมในสังคมไทยปัจจุบันสุชาดา วสุธาร
2547คำสอนเรื่องการสร้างบารมีของวัดพระธรรมกายสรกานต์ ศรีตองอ่อน
2550ทรรศนะของพุทธศาสนาเถรวาทต่อปรัชญาการศึกษาของจอห์น ดิวอี้พระมหาไพรสันต์ สุวรรณไตร
2545ธุรกิจการเงินการธนาคารในทัศนะของพุทธศาสนาสมศิริ ปรมัตถ์วินัย
2545บทบาทของวัดต่อชุมชนในปัจจุบันเนาวรักษ์ แสนสุพรรณ
2549บทบาทของสมาธิในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสายรูปนามพระมหาปฐมวิทย์ กิตฺติปาโล (แซกรัมย์)
2548ปัญหาการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนพระมหาพิทักษ์ ลีนาลาด
2548พระเครื่องกับพระพุทธศาสนาในประเทศไทยปัจจุบันอภิวัฒน์ อรัญภูมิ
2545สื่อมวลชนกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอรทัย พนาราม
2545หลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทยกับการเผยแผ่พระธรรมวินัยดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์
2551อุปสรรคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยพระมหาไฉน แก้วสด
2546เศรษฐกิจพอเพียงกับวิถีชีวิตแบบพุทธศิริกุล ดำรงมณี, 2506-