Browsing by Degree Discipline ภาษาไทย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 509  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2557กระบวนการกลายเป็นคำไวยากรณ์ของคำ "ไว้"สัณห์ธวัช ธัญวงษ์
2563กระบวนการสร้างความหมายในนิยายเบงคลีของเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีปพิมพ์วิภา พินิจ
2547กลวิธีการกล่าวแย้งในภาษาไทยของผู้ที่มีสถานภาพต่างกัน : กรณีศึกษาของครูและนักเรียนปวีณา วัชรสุวรรณ, 2521-
2551กลวิธีการดัดแปลงวรรณกรรมสามก๊กเป็นการ์ตูนสามก๊กฉบับบรรลือสาส์นบุษดี อรสิริวรรณ
2560กลวิธีการตอบการแสดงความไม่พอใจของผู้โดยสาร: กรณีศึกษาพนักงานบริการผู้โดยสารภาคพื้นสายการบินทัดดาว รักมาก
2557กลวิธีการตอบคำถามสื่อมวลชนของดารานักแสดงชาย-หญิงไทย: กรณีศึกษารายการ "ทีวีพูลไลฟ์"โศภิษฐา ไชยถาวร
2560กลวิธีการตอบถ้อยคำนัยผกผันในภาษาไทย: กรณีศึกษาคู่สนทนาที่มีสถานภาพเท่ากันรัมภ์รดา กองช้าง
2542กลวิธีการถามในปริจเฉทการสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์สองประเภทประไพพรรณ พึ่งฉิม
2549กลวิธีการถามในปริจเฉทการสัมภาษณ์รายการ "ถึงลูกถึงคน"กมลวรรณ ปกรณ์ขจรนาวิน
2549กลวิธีการนำเสนอบุคคลในบทสัมภาษณ์ผู้มีชื่อเสียงในนิตยสารภาษาไทยสำหรับผู้หญิงเพิ่มทิพย์ บัวเพ็ชร์
2554กลวิธีการนำเสนอพุทธธรรมในนวนิยายอิงธรรมะของสุชีพ ปุญญานุภาพภาวินี ตรีเดชี
2550กลวิธีการบอกเลิกสัญญาในภาษาไทย : กรณีศึกษาผู้ฟังที่มีสถานภาพต่างกันเพชรีภรณ์ เอมอักษร
2550กลวิธีการประพันธ์ในนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวนของกิ่งฉัตรเพ็ญวิษา วัฒนปรีชานนท์
2551กลวิธีการเขียนเพื่อโน้มน้าวใจในคอลัมน์หมวดแฟชั่นในนิตยสาร SPICY พ.ศ.2549สุทธาทิพย์ อร่ามศักดิ์
2556กลวิธีการเล่าเรื่องและกลวิธีทางวรรณศิลป์เพื่อนำเสนอภาพพระโพธิสัตว์ในมหาชาติคำหลวง กัณฑ์ที่ 1 - 7สุธิญา พูนเอียด
2556กลวิธีการเล่าเรื่องและกลวิธีทางวรรณศิลป์เพื่อนำเสนอภาพพระโพธิสัตว์ในมหาชาติคำหลวง กัณฑ์ที่ 8-13คณิตา หอมทรัพย์
2550กลวิธีการเล่าเรื่องในงานเขียนเชิงประวัติศาสตร์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมชวสันต์ รัตนโภคา
2550กลวิธีการใช้ภาษาแสดงความผิดหวังต่อผู้ฟังที่มีสถานภาพต่างกันในภาษาไทย : กรณีศึกษานิสิตนักศึกษาอรวี บุนนาค
2556กลวิธีความไม่สุภาพในรายการเรียลลิตี้โชว์ภาษาไทยจันทิมา สว่างลาภ
2553กลวิธีทางภาษากับการนำเสนออัตลักษณ์ของตนเองโดยกลุ่ม "เกย์ออนไลน์"ธีระ บุษบกแก้ว