Browsing by Degree Discipline มัธยมศึกษา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 1113  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2527An analysis of social studies supplementary books at the lower secondary education levelพรพิมล เจริญสุข
2536กลวิธีการอ่านภาษาไทยตามการรับรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานครอภิณัฐพร สุณัฐพงศ์
2528กายภาพชีวภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ หก ระหว่างกลุ่มที่มีการทดสอบย่อยประจำหน่วยการเรียน กับกลุ่มที่มีการทำแบบฝึกหัดสุรสิงห์ นิรชร
2535การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาพงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว
2534การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา เพื่อพัฒนาความตระหนักเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียนตามการรับรู้ของครูสังคมศึกษาในระดับมัธยมศึกษาบานชื่น บุญประเสริฐ
2532การจัดกิจกรรมที่สร้างเสริมความสนใจทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กรุงเทพมหานครยศ รุ่งเรืองวานิช
2531การจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามการรับรู้ ของครูภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานครรัตนา ลักษณโกเศศ
2518การจัดสภานักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาอรวรรณ พนาพันธ์
2523การติดตามการทำงานของบัณฑิตสาขาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2517-2521จินตนา เบญจเทพานันท์
2516การติดตามผลการนิเทศการศึกษาสายวิชาภาษาไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาจุไรรัตน์ หมั่นพงษ์สถาพร
2533การติดตามผลการปฏิบัติงานของมหาบัณฑิตสาขาการสอนสังคมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2512-2530กัญญา เกิดโพธิ์ทอง
2530การติดตามผลครุศาสตรบัณฑิตในโครงการฝึกอบรมครู และบุคลากรทางการศึกษาประจำการ ตามโปรแกรมพัฒนาสมรรถภาพครูสอนภาษาไทย วิทยาลัยครูสุรินทร์ ตามการรับรู้ของตนเองและผู้บังคับบัญชาเสาวดี เชี่ยวชาญ
2518การทดลองสอนโดยใช้หนังสือ อิงลิช ฟอร์ไทย สติวเดนท์ เอ็กซ์เพอร์ริเมนทอล รีวิชั่น บุค วันวีระ วิจบ
2523การทดลองใช้ชุดการสอนตามเอกัตภาพกับนักเรียน ที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันภาณุมาศ พานารถ
2524การทดลองใช้บทเรียนแบบโปรแกรมกับนักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันกัญญา โพธิวัฒน์
2529การทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยคะแนนจากแบบสอบความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ และแบบสอบเชาวน์ปัญญาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เขตการศึกษา 9จารุวรรณ สิงห์ม่วง
2529การทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยองค์ประกอบบางประการของตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ ในกรุงเทพมหานครไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
2524การทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์
2527การทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยองค์ประกอบคัดสรรที่เป็นลักษณะของนักเรียนจันทร์พร วงศ์สถิรยา
2535การนำความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันตามการรับรู้ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในพื้นที่การพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออกวราภรณ์ กุศลมโน