Browsing by Degree Discipline ระบบสารสนเทศปริภูมิทางวิศวกรรม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 49  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การกำหนดพิกัดของภาพถ่ายซาร์ความละเอียดสูงกับภาพถ่ายดาวเทียมระบบออปติคัลด้วยวิธีการจับคู่ภาพหทยา ยงบุญธนภัทร
2556การจำแนกเชิงวัตถุของภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชตโดยใช้เทคนิคการแบ่งส่วนเชิงลำดับชั้นและค่าน้ำหนักช่วงคลื่นตริตาภรณ์ ไชยนรา
2551การตรวจหาการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมดินในแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูงภาวิณี เพ็งเพชร
2555การตรวจหาพื้นที่ทิ้งร้างด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคอนุกรมดัชนีพืชพรรณหลายช่วงเวลา กรณีศึกษา จังหวัดชลบุรีวุฒิชัย บุญพุก
2552การตรวจหาพื้นที่ทิ้งร้างในเขตเกษตรกรรมด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคการสำรวจข้อมูลจากระยะไกล กรณีศึกษา : อ. บ้านไผ่ จ. ขอนแก่นศุภาวีร์ เปี่ยมด้วยธรรม
2545การทดสอบความถูกต้องเชิงตำแหน่งในการดัดแก้ภาพดาวเทียม Spot ด้วยสมการโพลิโนเมียล โดยใช้ค่าพิกัดซึ่งได้จากการรังวัดดาวเทียมมรกต แก้วมณี
2546การทดสอบศักยภาพในการจำแนกแบบละเอียดกว่าขนาดจุดภาพบนภาพจำลองเนาวรัตน์ ชัยชาติ
2546การนำเสนอแผนที่พลวัตผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยซอฟต์แวร์รหัสเปิดภาณุ อุทัยศรี
2547การบูรณาการโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พีซีอาร์กวิวเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับแบบจำลองการไหลน้ำใต้ดินมอดโฟลว์งามเพ็ญ วงศ์วัฒนะ
2546การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศปริภูมิ สำหรับประเมินความเหมาะสมอย่างง่ายของตำแหน่งไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคารกฤษณา ชูลิตะพันธ์พงศ์
2545การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการแนะนำเส้นทางรถประจำทางที่สะดวกศิริพร ชวณิช
2550การประยุกต์ใช้แบบจำลองการจัดสรรตำแหน่งในการวิเคราะห์กำหนดที่ตั้งสถานีไฟฟ้าและวางแผนระบบสายจำหน่ายสุภาวดี อินทแสง
2549การประเมินความถูกต้องเชิงตำแหน่งของชุดข้อมูลเส้นภูมิศาสตร์ด้วยวิธีสถิติบัฟเฟอร์โอเวอร์เลย์อติชาต อึ่งโฆษาชนะวานิช
2549การประเมินความแม่นยำของเทคโนโลยี InSAR ในการศึกษาการทรุดตัวของดินในเขตกรุงเทพมหานครพลภัทร เทียนไทย
2552การประเมินศักยภาพความยาวช่วงคลื่นและโพลาไรเซชัน ของข้อมูลจากดาวเทียม ALOS และ RADARSAT-1 ในการจำแนกสิ่งปกคลุมดิน บริเวณจังหวัดระยองและจันทบุรีปนัดดา เกียรติเลิศเสรี
2546การปรับแก้เชิงรังสีสัมบูรณ์เพื่อการตรวจหาความเปลี่ยนแปลงโดยภาพดาวเทียมแลนด์แซท-5 ทีเอ็มธเนศ จงรุจินันท์
2544การพัฒนาต้นแบบระบบค้นคืนภาพถ่ายทางอากาศบนอินเตอร์เน็ตอาทิตย์ วงศ์เยาว์ฟ้า
2546การพัฒนาต้นแบบระบบค้นหาข้อมูลปริภูมิบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสรรเพชญ บุญแจ่มรัตน์
2553การพัฒนาระบบประเมินศักยภาพพื้นที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชไร่ด้วยปัจจัยความเหมาะสมของพื้นที่ และการวิเคราะห์โครงข่ายถนนบนโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ : กรณีศึกษาอ้อยมนตร์พล ธนบูรณ์กาญจน์
2555การพัฒนาระบบสารสนเทศปริภูมิออนไลน์สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสและแอนดรอยด์ธราณิศ ประเสริฐศรี