Browsing by Degree Discipline รัฐประศาสนศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 87  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2532การกำหนดนโยบายการจัดสรรโควต้าการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ไปยังตลาดประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (EEC) ตั้งแต่ พ.ศ. 2523-2530เพียงใจ เลิศเกียรติศักดิ์
2533การกำหนดนโยบายการจัดสรรโควต้าการส่งออกสินค้าสิ่งทอไทย ไปยังตลาดข้อตกลง ระหว่างปี 2522-2532ปิยะวรรณ ยุวนิมิ
2555การขยายตัวของการเรียนการสอนรัฐประศาสนศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน : ปัญหาและแนวทางในอนาคตอันธิกา อุทัยบุตร
2554การจัดการความเสี่ยงทางการคลังของกรุงเทพมหานครสรัล ราชซ้าย
2557การจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานภายใต้นโยบายการกระจายอำนาจ : กรณีศึกษา เทศบาลนครปากเกร็ดเพิ่มพร รวมเมฆ
2532การจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์สมศักดิ์ วิวัฒน์อนันต์
2560การจัดการเมืองเศรษฐกิจชายแดนอาภาพร น่วมถนอม
2556การตรวจสอบรัฐวิสาหกิจไทยตามหลักธรรมาภิบาล: กรณีศึกษาการขายหุ้นบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2544ชนกพร ดีมาก
2555การนำนโยบายป้องกันและควบคุมไข้หวัดนกไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมาหัสญา พิมพ์สระเกษ
2531การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติในระดับอำเภอในประเทศไทยประดิษฐ์ ยอดม่วง
2560การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาการให้บริการประชาชน:กรณีศึกษาระบบสารสนเทศที่ดินของกรมที่ดินรุ่งทิวา เงินปัน
2557การนำแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ไปใช้ในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลในจังหวัดบุรีรัมย์พยุงศักดิ์ ทราบรัมย์
2532การบริการรถโดยสารประจำทางในกรุงเทพมหานคร ศึกษาองค์ประกอบและเกณฑ์วัดคุณภาพพิเนตร์ พัวพัฒนกุล
2533การบริหารการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งตะวันออก : กรณีศึกษาในประเด็นของการนำนโยบายการให้เอกชนบริหาร และประกอบการท่าเรือแหลมฉบังไปปฏิบัติวิเชียร อินทะสี
2532การบริหารงานของศูนย์ประสานการพัฒนาชนบทระดับจังหวัดสุรเดช โชติยะศิลป์
2532การบริหารงานพันธบัตรแจ่มจรัส เบญจานุวัตร
2547การบริหารจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : ศึกษากรณีศูนย์การเรียนชุมชนพลาญข่อย ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานีวิษณุ พลอยศรี, 2522-
2532การปฏิบัติตามนโยบายแบ่งปันผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล : กรณีศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ปีการผลิต 2525/2526-2529/2530สมจิตร์ เขียนด้วง
2537การปฏิบัติตามนโยบายให้ใช้ระบบงบประมาณแบบแผนงาน (รผกง.) ของกองทัพบกสมควร แสงภัทรเนตร
2531การประเมินผลการปฏิบัติงานนายทหารสัญญาบัตร สังกัดหน่วยงานวิจัยในกระทรวงกลาโหมกนกพร รัตนมงคล