Browsing by Degree Discipline รัฐศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 90  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2549กระบวนการกำหนดนโยบายปฏิรูปที่ดินของประเทศไทย : ศึกษากรณีกฎหมายปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมศักรพร ถิรศิริกุล
2547การกำหนดนโยบายสาธารณะด้านการกีฬาในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2520-2546เอกวิทย์ มณีธร
2549การก่อการร้ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคหลังสงครามเย็น : วิเคราะห์แนวคิด "การก่อการร้าย" และขบวนการก่อการร้ายในไทยและฟิลิปปินส์วุฒิกรณ์ ชูวัฒนานุรักษ์
2545การก่อตัวของนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของไทยในช่วงปี พ.ศ. 2525-2529อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี
2556การจัดกรอบการอภิบาลระหว่างประเทศ: ศึกษากรณีประเทศไทยกับการเจรจาความตกลงแม่น้ำโขง ค.ศ. 1995สาธิต มนัสสุรกุล
2556การจัดสถาบันของนโยบายจำนำข้าววีระ หวังสัจจะโชค
2526การจัดองค์การเพื่อการบริหารการพัฒนาชนบทของระบบราชการไทยปธาน สุวรรณมงคล
2561การติดตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555-2557    ทนาย เพิ่มพูล
2555การต่อสู้ทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในสมัยรัฐบาล ทักษิณ ชินวัตรปณิธาน พิชาลัย
2555การทำให้แรงงานข้ามชาติเป็นปัญหาความมั่นคง : ศึกษากรณีแรงงานพม่าในไทยศิพิมพ์ ศรบัลลังก์
2547การบริการอิเล็กทรอนิกส์ : ตัวแบบสำหรับการให้บริการสาธารณะของไทยเรวัต แสงสุริยงค์, 2507-
2557การบริหารคุณภาพในองค์การภาครัฐของไทย : ศึกษากรณีรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสิริวิท อิสโร
2529การปฏิบัตินโยบายสำหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้ : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดนราธิวาสเจษฎา อุรพีพัฒนพงศ์
2547การปรับตัวของกระทรวงการต่างประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ : ศึกษากรณีโครงการนำร่องเอกอัครราชทูตแบบบูรณาการศุภมิตร ปิติพัฒน์
2552การปรับตัวของรัฐที่ขับเคลื่อนการพัฒนา : กรณีศึกษานโยบายการค้าเสรีของเกาหลีใต้หลังวิกฤตการณ์การเงิน ค.ศ. 1997นิธิ เนื่องจำนงค์
2561การมุ่งสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลเกาะคา เทศบาลเมืองกระบี่ และเทศบาลนครขอนแก่นสุภะรัฐ ยอดระบำ
2560การรับรู้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในรัฐสวัสดิการของพลเมืองเดนมาร์กติรัส ตฤณเตชะ
2560การลงทุนต่างประเทศจากประเทศกำลังพัฒนาในรัฐสังคมนิยม : ศึกษากรณีการลงทุนของบรรษัทข้ามชาติไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวิทวัส บูรณะ
2559การวิเคราะห์เชิงสถาบันว่าด้วยการบริหารจัดการภัยพิบัติอุทกภัยในประเทศไทย พ.ศ.2553 - 2554ศิริรักษ์ สิงหเสม
2556การศึกษาขบวนการแพทย์ชนบทในกระบวนการนโยบายระบบสุขภาพ: ขบวนการประชาสังคมส่งผลต่อประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในประเทศไทยเชษฐา ทรัพย์เย็น