Browsing by Degree Discipline วิทยาศาสตร์ทางทะเล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 214  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2552การกระจายของแกมมาริดแอมฟิพอดและบทบาทต่อสาหร่ายอิงอาศัยบนหญ้าชะเงา Enhalus acoridesเครือวัลย์ กำเนิดดี
2526การกระจายตามแนวดิ่งของโลหะหนักบางชนิดในดินตะกอนจากอ่าวไทยจิระ จตุรานนท์
2527การกระจายและความชุกชุมของกุ้งพิเนียดวัยอ่อนที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ในอ่าวไทยจินดา นาครอบรู้
2542การกระจายและความหลากหลายของสัตว์ทะเลตามฤดูกาลในแหล่งหญ้าทะเล ที่อ่าวปัตตานีกฤษณ อินทรสุข
2533การกระจายและฟลักซ์ของธาตุอาหารในป่าชายเลน คลองหงาว จังหวัดระนองสุภาพร รักเขียว
2557การกักเก็บและปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในอ่าวไทยพิสุทธิ์ เทศสวัสดิ์
2560การก่อเกิดภาวะอยู่ร่วมกันของซูแซนเทลลีที่แยกจากหอยมือเสือ ปะการัง และดอกไม้ทะเล ในตัวอ่อนหอยมือเสือ Tridacna squamosa (Lamarck, 1819)เสฐียรพงษ์ เกียงสุภา
2547การจำลองเชิงตัวเลขของคลื่นใกล้ฝั่งในอ่าวไทยวิริยะ เหลืองอร่าม, 2515-
2545การจำแนกชนิดและการกระจายของปลาวัยอ่อนบริเวณแนวปะการัง เกาะค้างคาว จังหวัดชลบุรีนิพัทธ์ ส้มกลีบ
2544การตรวจวัดการกระจายของมวลน้ำร้อนที่ปล่อยออกจากโรงไฟฟ้า บริเวณมาบตาพุดจังหวัดระยองด้วยข้อมูลดาวเทียม LANDSAT TMจรูญ เลาหเลิศชัย, 2499-
2550การตรวจหาคราบน้ำมันที่ผิวน้ำทะเลในอ่าวไทย โดยภาพถ่ายจากดาวเทียมเอนวีแซตเฉลิมรัฐ แสงมณี
2520การตอบสนองของแพลงตอนพืชทะเลบางชนิดต่อการเพิ่มระดับอุณหภูมิศิริเพ็ญ ตรัยไชยาพร
2545การตอบสนองทางสรีรวิทยาของปลิงทะเลต่อการเปลี่ยนแปลงความเค็มและองค์ประกอบตะกอนปราณี วัฒนาวรสกุล
2539การตอบสนองทางสรีรวิทยาของหอยเจาะปะการังต่อการเปลี่ยนแปลง ปริมาณตะกอนแขวนลอย ความเค็ม และปริมาณทองแดงปิยวรรณ ไหมละเอียด
2545การตอบสนองทางอ้อมต่อการคัดเลือกของอัตราการเติบโตในหอยเป๋าฮื้อชนิด Haliotis asinina Linnaeus, 1758สุภลัคน์ ถิรวณิชย์, 2516-
2557การติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายหาดในจังหวัดพังงาระหว่าง ปี พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2556พสุ คงอภัย
2527การทดลองเลี้ยงหอยแมลงภู่ (Perna viridis (Linn.)) โดยการใช้เชือกห้วยแขวนนิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์
2552การทดสอบประสิทธิภาพในการลดพลังงานคลื่นของเขื่อนสลายพลังงานคลื่น โดยใช้แบบจำลองทางกายภาพอาศวิน อินทสุภา
2548การประมาณค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ในแนวราบของน้ำชั้นบนในอ่าวไทยตอนบนโดยใช้ทุ่นลอยธีระพงษ์ บุญชุม
2547การประยุกต์แบบจำลองเชิงตัวเลขสำหรับการไหลเวียนของกระแสน้ำ และการแพร่กระจายความเค็มและตะกอนแขวนลอยในระบบทะเลสาบสงขลาสุนัน ผาสุข