Browsing by Degree Discipline สังคม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 31  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2515การคาดคะเนการผลิตพยาบาลให้เพียงพอกับประชากรของประเทศไทยจากพ.ศ. 2514 ถึง พ.ศ. 2524กุลตรา วีรวัฒนโยธิน
2516การจัดลำดับชั้นทางสังคม : การศึกษาหมู่บ้านขยาย อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบุญมา นครอินทร์
2513การจำแนกประชากรในระดับอำเภอ ตามลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมอรทัย เจริญศิลป์
2512การศึกษาระดับอัตราตายของประชากรในประเทศไทยรายจังหวัดและรายภาค ระหว่างปี พ.ศ. 2490-2503พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ
2517การศึกษาเปรียบเทียบการเปิดรับสื่อมวลชนและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ของประชากรในเขตเมืองและชนบทเวทย์ ธโนปจัย
2516การสื่อสารการวางแผนครอบครัวรุ่งโรจน์ พุ่มริ้ว
2517การเลื่อนชั้นทางสังคมระหว่างรุ่นอายุและภาวะเจริญพันธุ์ของประชากร ในเขตเมืองปิยฉัตร สุวรรณรัฐ
2518ขอบข่ายตลาดในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยากอบกุล ภู่ธราภรณ์
2517ความนิยมของหัวหน้าครัวเรือนชายชาวชนบทไทยในเรื่องการประกอบอาชีพ ของคนหนุ่มสาวพรรณี เปรมัษเฐียร
2517ความมุ่งปรารถนาทางอาชีพของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 และปีที่ 4เบ็ญจา จิรภัทรพิมล
2517ความมุ่งหวังของบิดามารดาในเขตชนบทไทยเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรนภดล คุ้มประวัติ
2515ความสัมพันธ์ระหว่างการสมรสกับการเจริญพันธุ์ของสตรีไทยมุสลิม ในจังหวัดภาคใต้สุทธิพงศ์ พรหมไพจิตร
2517ชนชั้นทางสังคมกับโรคจิตสุพัตรา เพชรมุนี
2517ทัศนคติของนักศึกษาแพทย์ไทยที่มีต่อการแก้ไขกฎหมายทำแท้งมณฑา พึ่งเสมา
2515ทัศนคติต่อการยอมรับของใหม่และลักษณะการยอมรับของชาวนา ในจังหวัดขอนแก่นสุวรรณ บัวทวน
2519บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในหมู่บ้านวังไผ่ และหมู่บ้านอู่ตะเภา จังหวัดชัยนาทเสาวลักษณ์ ขำนิล
2515ปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของครัวเรือนไทยในชนบทเบ็ญจา ศิลป์ประสิทธิ์
2519ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขวัญในการปฏิบัติงานของคนงานกวาดถนน ของกรุงเทพมหานครอรุณี บุญประเสริฐ
2515ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติของบิดามารดาในชนบทไทย ในเรื่องการสมรสของบุตรวิมาลา เจียมสากล
2518ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในประเทศไทยเอื้ออารี ยศโสภณ