Browsing by Degree Discipline สารัตถศึกษา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 75  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2529การปฏิบัติงานบริการชุมชนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกพูลสุข มาลาทอง
2529การย้ายถิ่นเพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงพนิตนาถ เย็นบุตร
2526การย้ายถิ่นเพื่อการศึกษาของนักศึกษาในวิทยาลัยครูกลุ่มนครหลวงลัดดา สุวรรณเพิ่ม
2530การรับรู้บทบาทในการพัฒนาชุมชนของครูโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตพื้นที่ชนบทยากจนเขตการศึกษา 11ศิริณา กระสาทอง
2530การวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรและต้นทุนในการจัดการศึกษาพิเศษ ในประเทศไทยวีรยา สุขสนเทศ
2532การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษาจากบทความทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนในวารสารการศึกษาฉัตรชัย น่วมโพธิ์
2528การวิเคราะห์ระบบการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในด้านการพัฒนาชุมชนธราวี คล่องวิชา
2528การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาภาคบังคับของไทยเพ็ญจันทร์ ทัพประเสริฐ
2534การวิเคราะห์เนื้อหาทางวัฒนธรรมในหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521ประพันธ์ โกยสวัสดิ์
2538การวิเคราะห์เนื้อหาสิ่งแวดล้อมศึกษาในหนังสือพิมพ์รายวันจากเดือนมีนาคม 2537 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2538ไพรัช พลับพลา
2539การวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะความเป็นพลเมืองดีในหนังสือเรียน ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศึกราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)นุชนารถ แป้วบุญสม
2530การวิเคราะห์แนวคิดทางจริยธรรมจากบทเพลงที่ใช้ในการสอนจริยศึกษา และการใช้บทเพลงในการสอนจริยศึกษาของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเกษรา ศรีบุญ
2538การวิเคราะห์แนวคิดในการปลูกฝังจริยธรรมของ เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีอังคณา สำเภาประเสริฐ
2535การวิเคราะห์โครงการปรับปรุงส่งเสริมการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2494-2502มาณี พันธุ์เมือง
2532การศึกษาของพระสงฆ์ในจิตตภาวันวิทยาลัยพูนสุข เชิดชัย
2529การศึกษาความรู้และความต้องการปัจจัยที่เอื้อต่อการทำวิจัย ของพยาบาลประจำการและอาจารย์พยาบาลที่ปฏิบัติงาน ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร
2530การสนับสนุนทางการศึกษาที่สมาคมผู้ปกครองและครู ให้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครชำนาญ รูปเล็ก
2533การสำรวจแนวคิดและการปฏิบัติเกี่ยวกับสารัตถพุทธปรัชญาการศึกษา ของผู้บริหารและอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในกรุงเทพมหานครขนิษฐา สุวรรณฤกษ์
2534การส่งเสริมวัฒนธรรมของศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด ที่ตั้งอยู่ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคกลางพิมลพรรณ กลัดสุวรรณ
2529การเปรียบเทียบการรับรู้เกี่ยวกับสมรรถภาพของตนเอง ของครูประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ที่มีภูมิหลังต่างกันสุภาพร สุขี