Browsing by Degree Discipline อาชีวเวชศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 59  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2547การดำเนินงานอาชีวอนามัยสำหรับบุคลากรโรงพยาบาล ตามเกณฑ์มาตรฐานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ของโรงพยาบาลภาครัฐ ในประเทศไทย พ.ศ. 2547วรรณา จงจิตรไพศาล, 2508-
2553การทบทวนข้อมูลการประสบอันตรายและเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานจากข้อมูลกองทุนเงินทดแทนในประเทศไทยสุทธิพัฒน์ วงศ์วิทย์วิโชติ
2549การทำงานเป็นกะกับสุขภาพของคนงานที่ป่วยเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลธนะวัฒน์ เจริญวนิชชากร
2544การบริการอาชีวอนามัยของโรงพยาบาลรัฐและเอกชนในพื้นที่สาธารณสุขเขต 3วัลภา ศรีสุภาพ
2550การบริหารงานด้านอาชีวอนามัยส่วนภูมิภาคของกระทรวงสาธารณสุขจิรารัตน์ แก้วประเสริฐ
2548การบริหารจัดการข้อมูลความปลอดภัยสารเคมีของสถานประกอบการในประเทศไทยอุดมพร นันทิสันติผล
2547การศึกษาความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานกับการเกิดอาการทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างในบุคลากรทางการพยาบาลในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ธเนศ สินส่งสุข, 2521-
2551การศึกษาประสิทธิภาพและต้นทุน-ประสิทธิผล ของเครื่องมือตรวจคัดกรองภาวะไขมันในเลือดผิดปกติในประชากรวัยแรงงานที่มารับการตรวจร่างกายประจำปีโดย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อัญชลี สงวนตระกูล
2551การศึกษาปัจจัยเสี่ยงของการประกอบอาชีพต่อการเป็นโรคมะเร็งโพรงหลังจมูก ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติและศูนย์มะเร็งภูมิภาคดลสุข พงษ์นิกร
2548การศึกษาอุบัติการณ์การสัมผัสเลือดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อมรรัตน์ ตันติทิพย์พงศ์
2546การศึกษาเปรียบเทียบความคุ้มค่าของการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการในเขตกรุงเทพมหานครตามระเบียบกระทรวงการคลังระหว่างการตรวจทุกปีกับการตรวจตามราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ แห่งประเทศไทยอาภรณ์ ดีศิริ
2549การศึกษาเปรียบเทียบพุทธิปัญญาของพนักงานที่สัมผัสและพนักงานที่ไม่ได้สัมผัสกับสารทำละลายอินทรีย์ผสมในเขตจังหวัดสมุทรปราการชนนท์ กองกมล
2550การสำรวจการสร้างเสริมสุขภาพในองค์กรภาครัฐส่วนกลางสกาวรัตน์ เหมือนละม้าย
2550การสำรวจการสร้างเสริมสุขภาพในองค์กรภาครัฐส่วนภูมิภาคกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาธีรยุทธ ปานพรหม
2545การสำรวจภาวะสุขภาพแพทย์ไทยและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหรรษา รักษาคม
2545ความคิดเห็นของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการต่อรายการตรวจสุขภาพ คนงานตามปัจจัยเสี่ยง ในโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุ๋ยหรือสารปราบศัตรูพืชชัญญา เจียมใจ
2545ความคิดเห็นของนายจ้างและเจ้าหน้าที่ด้านอาชีวอนามัย ต่อตัวชี้วัดการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการอุดมลักษณ์ ใบไกร
2545ความคิดเห็นของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยต่อรายการตรวจสุขภาพในสถานประกอบกิจการห้องเย็นสุมิตรา สุราฤทธิ์
2553ความชุกของปัญหาสุขภาพจากการทำงานในบุคลากรห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่งอมตา อุตมะ
2551ความชุกของปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในพนักงานรับจ้างทำความสะอาด ของบริษัทเอกชนซึ่งทำงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครพรทิพย์ เรืองสีสมบูรณ์