Browsing by Degree Discipline อายุรศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 569  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2557MITRAL VALVE PARAMETERS ของลิ้นหัวใจไมตรัลที่วัดจากข้อมูลคลื่นเสียงความถี่สะท้อนหัวใจผ่านทางเดินอาหารสามมิติ: ความสัมพันธ์ของค่าที่ได้จากโปรแกรมคิวแลปและโปรแกรมทอมเทครณพิชัย โชคสุวัฒนสกุล
2546การขจัดสารเบต้าทูไมโครโกลบูลินโดยวิธีออนไลน์ฮีโมไดอะฟิลเตรชั่นในคนไทยที่ป่วยด้วยภาวะไตวายเรื้อรัง ระยะสุดท้ายอัญชนะ พานิช, 2512-
2555การคัดกรองการติดเชื้อคลอสตริเดียมดิฟฟิซิลโดยเอนไซม์อิมมูโนเเอสเสย์สำหรับกลูตาเมตดีไฮโดรจีเนสในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่รับไว้ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์รติมา อิสระชัยกุล
2558การคำนวณปริมาณยาคาร์โบพลาตินโดยใช้สูตรการประมาณค่าอัตราการกรองของไตของประชากรไทยเปรียบเทียบกับการใช้สูตรของค็อกครอฟท์-กอล์ทก่อเกียรติ์ กังวาลทัศน์
2548การฉายแสงอัลตราไวโอเลตบีช่วงคลื่นแคบแบบเฉพาะที่ร่วมกับ 0.1% 8-เม็ททอกซี่ซอราเลนในรูปครีมในการรักษาโรคสะเก็ดเงินนพดล อมรภิญโญเกียรติ, 2521-
2557การดำเนินโรคของเบาหวาน และคุณภาพชีวิต หลังการจำกัดพลังงานในอาหารของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2มงคลธิดา อัมพลเสถียร
2550การดำเนินโรคของโรคลมพิษเรื้อรังในผู้ป่วยที่มารับการรักษาในคลินิกโรคภูมิแพ้และคลินิกโรคผิวหนัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สมพร ฉันท์พุทธิเวท
2553การตรวจพลาสมาเอ็นกาลเพื่อทำนายการรักษาทดแทนไตในภาวะไตวายฉับพลัน หอผู้ป่วยวิกฤตโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สุขเกษม อมรสุนทร
2555การตรวจวัดและวิเคราะห์อาการสั่นในผู้ป่วยพาร์กินสันและโรคสั่นที่เกิดขึ้นเองสิทธิ เพชรรัชตะชาติ
2548การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสเดงกีในผู้ใหญ่ด้วยวิธีการขยายสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสเดงกีจากน้ำลายและ/หรือเซลล์เยื่อบุกระพุ้งแก้มจักรพันธุ์ ภู่ไพบูลย์
2551การตรวจหาความชุกของ เพเทนท์ฟอราเมนโอวาเล่ ในผู้ป่วยสมองขาดเลือดเฉียบพลันซึ่งเข้าได้กับสาเหตุจากลิ่มเลือดอุดตันด้วยการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงของหัวใจทางหน้าอกผนวกด้วยการฉีดอจิเตทซาไลน์สมบูรณ์ จิรภัทรธำรง
2554การตรวจหาภาวะหลอดเลือดแดงแข็งที่ยังไม่แสดงอาการด้วยวิธีการวัดอัตราส่วนความดันช่วงหัวใจบีบที่ข้อเท้ากับที่แขนในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ระยะต้นนันทรัตน์ วงษ์วรอาภรณ์
2539การตรวจหาเชื้อรา Pityrosporum ในผู้ที่เป็นโรคเกลื้อนโดยใช้วิธีเพาะและนับเชื้อราบนแผ่นกาว Cyanoacrylate เปรียบเทียบกับการใช้แผ่นกาวใสธรรมดาพงสกร เวสสโกวิท
2549การตรวจหาไวรัสเดงกีในไขกระดูกโดยวิธีรีเวอร์สทรานสคริปชั่นโพลีเมอร์เรสเชนรีเอกชั่น (อาร์ทีพีซีอาร์)โอภาส พุทธเจริญ
2548การตอบสนองของภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบีในผู้ป่วยเอดส์ที่มีการตอบสนองของไวรัสต่อการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์เลลานี ไพฑูรย์พงษ์, 2517-
2545การตอบสนองของภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (แบบก่อนสัมผัสโรค) ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2วราภรณ์ พลเมือง, 2515-
2542การตอบสนองของแอนติบอดีป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ต่อการฉีดวัคซีนผสมระหว่างวัคซีนป้องกันบาดทะยักที่มีอลูมิเนียมและวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าชนิดเซลล์เพาะเลี้ยงในการให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบให้ก่อนสัมผัสโรควิสุทธิ์ เตชะวิบูลย์ศักดิ์, 2507-
2559การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันจากสารน้ำภายหลังการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเข็มกระตุ้นแบบฉีดเข้าในผิวหนังจำนวน 4 จุด 1 ครั้งในผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อเอชไอวีซึ่งเคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาก่อนสุดา สีบุญเรือง
2551การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อการได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในผู้ป่วยฟอกเลือดผ่านเครื่องไตเทียม 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ธีรภาพ ฐานิสโร
2556การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อการได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยการฉีดเข้าในผิวหนังแบบภายหลังสัมผัสโรคครบภายใน 2 สัปดาห์สุนีย์ เมธาจิรภัทร