Browsing by Degree Discipline อายุรศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 779  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2557MITRAL VALVE PARAMETERS ของลิ้นหัวใจไมตรัลที่วัดจากข้อมูลคลื่นเสียงความถี่สะท้อนหัวใจผ่านทางเดินอาหารสามมิติ: ความสัมพันธ์ของค่าที่ได้จากโปรแกรมคิวแลปและโปรแกรมทอมเทครณพิชัย โชคสุวัฒนสกุล
2546การขจัดสารเบต้าทูไมโครโกลบูลินโดยวิธีออนไลน์ฮีโมไดอะฟิลเตรชั่นในคนไทยที่ป่วยด้วยภาวะไตวายเรื้อรัง ระยะสุดท้ายอัญชนะ พานิช, 2512-
2555การคัดกรองการติดเชื้อคลอสตริเดียมดิฟฟิซิลโดยเอนไซม์อิมมูโนเเอสเสย์สำหรับกลูตาเมตดีไฮโดรจีเนสในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่รับไว้ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์รติมา อิสระชัยกุล
2564 การคาดการณ์การติดเชื้อซีเอ็มวีโดยการวัดระดับควอนติเฟอร์รอนซีเอ็มวีในผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะที่มีซีเอ็มวีซีโรโลยีเป็นบวก ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กมลาสน์ อำนวย
2558การคำนวณปริมาณยาคาร์โบพลาตินโดยใช้สูตรการประมาณค่าอัตราการกรองของไตของประชากรไทยเปรียบเทียบกับการใช้สูตรของค็อกครอฟท์-กอล์ทก่อเกียรติ์ กังวาลทัศน์
2548การฉายแสงอัลตราไวโอเลตบีช่วงคลื่นแคบแบบเฉพาะที่ร่วมกับ 0.1% 8-เม็ททอกซี่ซอราเลนในรูปครีมในการรักษาโรคสะเก็ดเงินนพดล อมรภิญโญเกียรติ, 2521-
2557การดำเนินโรคของเบาหวาน และคุณภาพชีวิต หลังการจำกัดพลังงานในอาหารของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2มงคลธิดา อัมพลเสถียร
2550การดำเนินโรคของโรคลมพิษเรื้อรังในผู้ป่วยที่มารับการรักษาในคลินิกโรคภูมิแพ้และคลินิกโรคผิวหนัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สมพร ฉันท์พุทธิเวท
2563การตรวจ MCM2 เพื่อทำนายการตอบสนองทางพยาธิวิทยาแบบ RCB0/I ภายหลังการให้ยาเคมีบำบัดก่อนผ่าตัดในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะต้นชนิดมีตัวรับฮอร์โมนและไม่มีตัวรับเฮอร์ทูธิติฏฐ์ สุศิริวัฒนนนท์
2564การตรวจจับโรคมะเร็งตับโดยการตรวจคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็กที่ไม่มีสารทึบรังสี ในผู้ป่วยโรคตับแข็งที่ได้รับการตรวจคัดกรองเฝ้าระวังโรคมะเร็งตับหัตถกาญจน์ นวดุรงค์
2542การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เหมาะสมในการวินิจฉัยภาวะต่อมธัยรอยด์เป็นพิษธิติ สนับบุญ
2553การตรวจพลาสมาเอ็นกาลเพื่อทำนายการรักษาทดแทนไตในภาวะไตวายฉับพลัน หอผู้ป่วยวิกฤตโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สุขเกษม อมรสุนทร
2561การตรวจระดับการแสดงออกของยีนเพื่อวินิจฉัยวัณโรคเยื่อหุ้มปอดนฤมล ลือกิตินันท์
2555การตรวจวัดและวิเคราะห์อาการสั่นในผู้ป่วยพาร์กินสันและโรคสั่นที่เกิดขึ้นเองสิทธิ เพชรรัชตะชาติ
2548การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสเดงกีในผู้ใหญ่ด้วยวิธีการขยายสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสเดงกีจากน้ำลายและ/หรือเซลล์เยื่อบุกระพุ้งแก้มจักรพันธุ์ ภู่ไพบูลย์
2551การตรวจหาความชุกของ เพเทนท์ฟอราเมนโอวาเล่ ในผู้ป่วยสมองขาดเลือดเฉียบพลันซึ่งเข้าได้กับสาเหตุจากลิ่มเลือดอุดตันด้วยการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงของหัวใจทางหน้าอกผนวกด้วยการฉีดอจิเตทซาไลน์สมบูรณ์ จิรภัทรธำรง
2554การตรวจหาภาวะหลอดเลือดแดงแข็งที่ยังไม่แสดงอาการด้วยวิธีการวัดอัตราส่วนความดันช่วงหัวใจบีบที่ข้อเท้ากับที่แขนในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ระยะต้นนันทรัตน์ วงษ์วรอาภรณ์
2539การตรวจหาเชื้อรา Pityrosporum ในผู้ที่เป็นโรคเกลื้อนโดยใช้วิธีเพาะและนับเชื้อราบนแผ่นกาว Cyanoacrylate เปรียบเทียบกับการใช้แผ่นกาวใสธรรมดาพงสกร เวสสโกวิท
2539การตรวจหาเชื้อราในแผ่นเล็บโดยใช้น้ำยาโปตัสเซี่ยมไฮดรอกไซด์ (KOH) ร่วมกับ Periodic acid Schiff stain (PAS)กัญญรัตน์ กรัยวิเชียร
2549การตรวจหาไวรัสเดงกีในไขกระดูกโดยวิธีรีเวอร์สทรานสคริปชั่นโพลีเมอร์เรสเชนรีเอกชั่น (อาร์ทีพีซีอาร์)โอภาส พุทธเจริญ