Browsing by Degree Discipline อาหารเคมีและโภชนศาสตร์ทางการแพทย์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 28  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การตรวจหาเชื้อเอนเทอโรท็อกซิเจนิก เอสเชอริเชีย โคไล ในตัวอย่างอาหารด้วยเทคนิคปฏิกริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสประชุมพร จันทร์วีระชัย
2532การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของเมล็ดกระบกสุดสงวน เลาหวินิจ
2537การประเมินคุณค่าและการปรับปรุงคุณภาพโปรตีน ของอาหารทางการแพทย์ชนิดผง สูตรโปรตีนสกัดจาดถั่วเขียววรรณี วรวัฒนชัย
2546การพัฒนาสูตรอาหารทางการแพทย์แคลอรีต่ำจากถั่วเหลืองและข้าวโพดเสริมเส้นใยอาหารฐิตาพร ธูปพุทรา
2551การพัฒนาสูตรอาหารฟังก์ชั่น : เครื่องดื่มมะขามผงฟู่และเยลลี่มะขามพจนา แก้วทินกร
2547การพัฒนาอาหารทางการแพทย์ชนิดแช่แข็งจากถั่วเขียวนลินี อิ่มเอิบสิน
2545การพัฒนาอาหารทางสายให้อาหารชนิดปั่นผสมสูตรมังสวิรัตินิรมล อังสุมาลี
2551การลดความเสี่ยงด้านจุลินทรีย์ระหว่างกระบวนการขนส่งและการเก็บรักษานมพาสเจอร์ไรส์สุดหทัย วิไลรัตน์
2549การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในกระบวนการผลิตเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูป : กรณีศึกษาในโรงงานผลิตเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูป จังหวัดนนทบุรีกาญจนา ปวรัถวิจิตร
2529การศึกษาฮีแมกกลูตินินในอาหารไทยบางจำพวกสุวิมล ฉกาจนโรดม
2527การสำรวจหาปริมาณสารไบฟิวแรนที่ตกค้างในไข่สุมาลี ปิยศิริเวช
2529ความปลอดภัยในการบริโภคอาหารในประเทศไทยอมรินทร์ นันทวิทยาภรณ์
2547ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคอาหารที่มีโฟเลตกับภาวะโฟเลตในผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักเกินก้องนภา สุวิชากร, 2522-
2547ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคอาหารโฟเลต ภาวะโฟแลต กับภาวะโภชนาการของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานครสุธารส ปริญญาปุณโณ
2547ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณนำ้ตาลกับค่าดัชนีของผลไม้ไทยพรฤดี ศรีปทุมรักษ์
2552ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณโฟเลตในอาหารที่บริโภคกับปริมาณโฟเลตในเลือดและน้ำนมแม่ของสตรีให้นมบุตร ณ โรงพยาบาลศรีวิชัย 2ประภาพรรณ เตชธนัง
2549ประสิทธิผลและความปลอดภัยของการเสริมโครเมียมในผู้ป่วยนอกโรคเบาหวานชนิดที่2 ที่โรงพยาบาลตากสิน กรุงเทพมหานครสุวาที รักษ์บริสุทธิ์ศรี
2544ปริมาณสารโพลีฟีนอลและฤทธิ์การต้านออกซิเดชั่นโดยรวม ของใบหม่อนและชาใบหม่อนจากบางแหล่งในประเทศไทยรัตติยา สำราญสกุล
2553ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพรไทยสิทธิศักดิ์ อมรสมานลักษณ์
2549ผลของการเสริมฟรักโทโอลิโกแซ็กคาไรด์ต่อภาวะท้องผูกในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาทดแทนไตด้วยการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ช่อสคนธ์ เชาว์ตระกูล