Browsing by Degree Discipline อุดมศึกษา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 492  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2545กรอบการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการวางแผนกลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีอรพิณ ศิริสัมพันธ์
2559กลยุทธ์การจัดการชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏนงค์ลักษณ์ โชติวิทยธานินทร์
2545กลยุทธ์การพัฒนาวัฒนธรรมวิจัยของอาจารย์ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐพงษ์พัชรินทร์ พุธวัฒนะ, 2504-
2553กลยุทธ์การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยนพวรรณ บุญธรรม
2557กลยุทธ์การเสริมสร้างวัฒนธรรมสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษาไทยรุ้งลาวัลย์ สกุลมาลัยทอง
2550การจัดการหลักสูตรมหาบัณฑิตทางการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ โดยการวิเคราะห์โครงสร้างตลาด พฤติกรรมการแข่งขัน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้เรียนสิริฉันท์ สถิรกุล เตชพาหพงษ์
2533การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ สาขาอาหารและโภชนาการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจุฑา วิริยะ
2528การจัดกิจกรรมนักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ในกรุงเทพมหานครธีรพงศ์ ประสงค์ลาภ
2527การจัดบริการนักศึกษาของวิทยาลัยครูในประเทศไทยสายพิณ ธรรมบำรุง
2532การจัดบริการแนะแนวอาชีพในมหาวิทยาลัยของรัฐอมรรัตน์ ประสานศัพท์
2539การชุบโครเมียมแบบแต้มด้วยไฟฟ้าบนเหล็กกล้าละมุนจรวยพร สิทธิชัยมณี
2534การติดตามผลครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประนอม ภูมิรัตนจรินทร์
2531การติดตามผลบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สำเร็จการศึกษาในปี 2525-2529จุฑารัตน์ จันทระเปารยะ
2525การติดตามผลบัณฑิตครุศาสตร์วิทยาลัยครูภาคกลางประสพสันต์ อักษรมัต
2528การติดตามผลบัณฑิตศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2525เมธี ปิยะคุณ
2535การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรืออากาศชัยยุทธ มาลารัตน์
2525การติดตามผลมหาบัณฑิต สาขาวิชามนุษยศาสตร์ศรีลักษณ์ สง่าเมือง
2524การติดตามผลมหาบัณฑิตครุศาสตร์ลดาพร รวิรัฐ
2533การติดตามผลโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมในหน่วยงาน ของสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นุปกรณ์ จันทราปกรณ์
2557การนำเสนอยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการทางการเรียนรู้กับการทำงานเพื่อส่งเสริมคุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสยาม ค้าสุวรรณ