Browsing by Degree Discipline เพศศาสตร์ (สหสาขาวิชา)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 40  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2550YAOI : การ์ตูนเกย์โดยผู้หญิงเพื่อผู้หญิงญาณาธร เจียรรัตนกุล
2549กรณีศึกษาการจบชีวิตบุตรของมารดาศรีสวรรค์ อัศวเทศานนท์
2548การมีเพศสัมพันธ์ข้ามคืนของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานครวิภาดา เอี่ยมแย้ม
2554การรับรู้พฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น : กรณีศึกษาในกลุ่มนักเรียนระดับอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครภาณุมาศ เสนีย์ศรีสกุล
2554การรับรู้ภัยคุกคามทางเพศและการป้องกันตนเองของพนักงานสตรีที่ทำงานกะกลางคืนเฟื่องลดา แผลงศร
2553การรับรู้ร่างกายตนเอง การเห็นคุณค่าในตนเองด้านร่างกายและทัศนคติต่อการกินอาหารของนักศึกษาหญิงสิรินมาศ ศรีดาชาติ
2546การศึกษาการใช้โปรแกรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรีวัยหมดระดูวรุณยุพา สุวรรณทัต
2548การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเพศและปัจจัยด้านเพศสัมพันธ์กับความเครียด ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในเขตกกรุงเทพมหานครณัฏฐนุชิต ญาณพิพัฒน์พงศ์
2549การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของผู้ป่วยเอดส์ ที่ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์วรยศ ผลแก้ว
2549การศึกษาพฤติกรรมเสื่ยงต่อการติดโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ของผู้ชายที่เข้ามาตรวจรักษาโรคพรรณนิภา สังข์ทอง
2549การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมทางเพศและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ นักศึกษามหาวิทยาลัยที่อยู่หอพักและพักอาศัยอยู่กับครอบครัวอภิวรรต มลาสานต์
2549การสอนเรื่องการสัมผัสและทักษะการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในเด็กอนุบาล โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลมปราลบ พรมล้วน
2547การสำรวจความรู้และเจตคติของชายไทยที่มีต่อภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ : ศึกษาเฉพาะกรณีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสุริยน ไชยชนะ
2554การสำรวจความรู้และเจตคติต่ออาการหลั่งเร็ว กรณีศึกษาผู้ใช้บริการคลินิกชายมนตรี จันทร์ศรี
2554การเปิดเผยตนเองต่อครอบครัวของบุคคลที่รักเพศเดียวกันกาญรัตน์ อินทุรัตน์
2554การเลือกเปิดรับข่าวสารเรื่องเพศศึกษาผ่านสื่อมวลชน สื่อ บุคคลของนักเรียนมัธยมต้นในกรุงเทพมหานครกุลญาณินทร์ ศรีดาชาติ
2551ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลุ่มเนื้อหาวิชาเพศศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรัฐบาล เขตกรุงเทพมหานครวิริยา สำราญ
2547ความชุกของภาวะความบกพร่องทางเพศในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ที่ใช้ยาต้านเศร้ากลุ่มเซโรโทนิน สเปซิฟิก รีอัพเทค อินฮิบิเตอร์จิตราภรณ์ บุญถนอม
2553ความรู้ เจตคติ และความต้องการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินของนักศึกษาหญิงในกรุงเทพมหานครภรณ์ทิพย์ ทิพย์สงเคราะห์
2547ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารทางเพศและการเห็นคุณค่าในตนเอง ต่อความพึงพอใจทางเพศของผู้หญิงที่สมรสแล้วในวัยผู้ใหญ่ตอนต้นสุรางค์รัตน์ คงศรี, 2522-