Browsing by Degree Discipline การหนังสือพิมพ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 57 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2542การอ้างข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยจากแหล่งข่าวต่างประเทศและความเชื่อถือของผู้รับสารแสวง จันทราทิพย์
2536การเปิดรับข่าวสารหนังสือพิมพ์กับการเรียนรู้ และการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนิคม บัณณะเจริญรักษ์
2537การเปิดรับและการใช้ประโยชน์ข่าวสาร จากหนังสือพิมพ์และนิตยสารด้านธุรกิจ ของผู้ประกอบธุรกิจการส่งออกสิริพร จิตรักษ์ธรรม
2544การเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์กับการรับรู้และปฏิกิริยาตื่นตระหนกของผู้รับสาร ที่อยู่ในภาวะความเสี่ยงกรณีโคบอลต์ 60พารนี ปัทมานันท์
2539การแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการเปิดรับสื่อ ของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสุเมธ จงศรีสวาท
2539ข่าวและภาพเกี่ยวกับเพศและความรุนแรงในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวัน : วิเคราะห์เปรียบเทียบข่าวสดกับมติชนพิมพ์พร ยิ่งยง
2538ความคาดหวังและความพึงพอใจในการทำงานของนักข่าวสตรี ในองค์การหนังสือพิมพ์รายวันนันญา พันธ์เจริญ
2538ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิในการรับรู้และสิทธิส่วนบุคคล และอิทธิพลของภาพลักษณ์ต่อการประเมินเหตุการณ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลกมลา สุวรรณธรรมา
2539ความตรงเชิงโครงสร้างและความสามารถในการทำนาย ของแบบทดสอบวัดระดับแรงจูงใจทางจริยธรรมในวิชาชีพสื่อมวลชนอรรถวุฒิ จันทร์บุษราคัม
2536คอลัมน์ซุบซิบในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยสิรินี ดีหลกเจริญ
2534คำสั่งคณะปฎิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 42 กับการควบคุมหนังสือพิมพ์โดยรัฐบาลสมัยต่าง ๆบุปผา ช้างแก้ว
2537คุณลักษณะที่เป็นจริงและคุณลักษณะที่คาดหวังของนักข่าวเศรษฐกิจในทัศนะ ของนักข่าวเองและบรรณาธิการข่าวปัทมน สินานุเคราะห์
2539ชาติพันธุ์นิยมในการนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับประเทศลาว ในหนังสือพิมพ์ไทยจิตราภรณ์ วนัสพงศ์
2543นโยบายและวิธีปฏิบัติในการรายงานข่าวโพลกับทัศนะจากแหล่งจัดทำและผู้อ่านโพลอรพรรณ สุนทรกลัมพ์
2536บทบรรณาธิการในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย : เนื้อหาและกระบวนการเขียนเพียงเพ็ญ ทุมมานนท์
2538บทบาทของหนังสือพิมพ์มุสลิมในประเทศไทยพรรณพิมล สะโรชะมาศ
2539บทบาททางการเมืองของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและสยามรัฐในช่วงเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516, 6 ตุลาคม 2519 และ 17-20 พฤษภาคม 2535สำรวย ธรรมโม
2543บรรทัดฐานองค์กรและมาตรฐานวิชาชีพ ในการคัดเลือกข่าวของผู้บริหารข่าวหนังสือพิมพ์รายวันเสาวลักษณ์ สุขสมัย
2542ปัจจัยต่อความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในองค์กรตรวจสอบกันเอง ของผู้ประกอบวิชาชีพนักหนังสือพิมพ์และกลุ่มผู้บริโภคสื่อกวี อุรัสยะนันทน์
2538ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ และสร้างความพึงพอใจ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของหนังสือพิมพ์รายวันดนัย หวังบุญชัย