Browsing by Degree Discipline การหนังสือพิมพ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 27 to 46 of 57 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2538ความคาดหวังและความพึงพอใจในการทำงานของนักข่าวสตรี ในองค์การหนังสือพิมพ์รายวันนันญา พันธ์เจริญ
2538ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิในการรับรู้และสิทธิส่วนบุคคล และอิทธิพลของภาพลักษณ์ต่อการประเมินเหตุการณ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลกมลา สุวรรณธรรมา
2539ความตรงเชิงโครงสร้างและความสามารถในการทำนาย ของแบบทดสอบวัดระดับแรงจูงใจทางจริยธรรมในวิชาชีพสื่อมวลชนอรรถวุฒิ จันทร์บุษราคัม
2536คอลัมน์ซุบซิบในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยสิรินี ดีหลกเจริญ
2534คำสั่งคณะปฎิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 42 กับการควบคุมหนังสือพิมพ์โดยรัฐบาลสมัยต่าง ๆบุปผา ช้างแก้ว
2537คุณลักษณะที่เป็นจริงและคุณลักษณะที่คาดหวังของนักข่าวเศรษฐกิจในทัศนะ ของนักข่าวเองและบรรณาธิการข่าวปัทมน สินานุเคราะห์
2539ชาติพันธุ์นิยมในการนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับประเทศลาว ในหนังสือพิมพ์ไทยจิตราภรณ์ วนัสพงศ์
2543นโยบายและวิธีปฏิบัติในการรายงานข่าวโพลกับทัศนะจากแหล่งจัดทำและผู้อ่านโพลอรพรรณ สุนทรกลัมพ์
2536บทบรรณาธิการในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย : เนื้อหาและกระบวนการเขียนเพียงเพ็ญ ทุมมานนท์
2538บทบาทของหนังสือพิมพ์มุสลิมในประเทศไทยพรรณพิมล สะโรชะมาศ
2539บทบาททางการเมืองของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและสยามรัฐในช่วงเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516, 6 ตุลาคม 2519 และ 17-20 พฤษภาคม 2535สำรวย ธรรมโม
2543บรรทัดฐานองค์กรและมาตรฐานวิชาชีพ ในการคัดเลือกข่าวของผู้บริหารข่าวหนังสือพิมพ์รายวันเสาวลักษณ์ สุขสมัย
2542ปัจจัยต่อความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในองค์กรตรวจสอบกันเอง ของผู้ประกอบวิชาชีพนักหนังสือพิมพ์และกลุ่มผู้บริโภคสื่อกวี อุรัสยะนันทน์
2538ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ และสร้างความพึงพอใจ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของหนังสือพิมพ์รายวันดนัย หวังบุญชัย
2539ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับร้านจำหน่ายหนังสือ ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้าสมปอง โธนบุตร
2539ปัญหาทางด้านจริยธรรมของนักหนังสือพิมพ์ในการนำเสนอข่าวอาชญากรรมศรีลักษณ์ ศิลปี
2542ผลกระทบวิกฤตการณ์เศรษฐกิจต่อธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ กลุ่มแมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ปไชยยง รัตนอังกูร
2539พัฒนาการและแนวโน้มของอุตสาหกรรมนิตยสาร : ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)ภัทร์นันท์ ชัยพงศ์เกษม
2539วัฒนธรรมองค์การสื่อสิ่งพิมพ์กับขีดความสามารถ ในการขยายธุรกิจข้ามสื่อของบริษัทเนชั่น พับลิชซิ่งกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ยุวดี มณีกุล
2539หนังสือพิมพ์กับการเสนอข่าวสารการเลือกตั้งทั่วไป 13 กันยายน 2535ศุภกิจ จงศักดิ์สวัสดิ์