Browsing by Degree Discipline การเมืองและการจัดการปกครอง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 29  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2558การก่อตัวของวาระนโยบายและการกำหนดนโยบายเกษตรพันธสัญญาพิชามญชุ์ รุ่งเรืองศรีเมธา
2559การขยายตัวและบทบาทของการเมืองภาคประชาชนในมาเลเซีย ในช่วงปี พ.ศ. 2550 - 2555เฉลิมชัย โชติสุทธิ์
2557การจัดองค์กรพรรคภายใต้การนำของทักษิณ ชินวัตร: ศึกษากรณีพรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน และพรรคเพื่อไทยสมชัย แสนภูมี
2560การปรับเปลี่ยนนโยบายแรงงานข้ามชาติสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาหฤทัย จงวัฒนบัณฑิตย์
2557การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำโครงการพัฒนาเทศบาล: ศึกษาเปรียบเทียบเทศบาลเมืองเพชรบุรีและเทศบาลชะอำ จังหวัดเพชรบุรีกุลสกาวว์ เลาหสถิตย์
2559การสร้างกรอบโครงความคิดเพื่อการระดมของเครือข่ายจุฬาเชิดชูคุณธรรมอัจจิมา ไกรพ้น
2557การสร้างความเป็นพลเมืองผู้ตื่นรู้ตามระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียนมัธยมศึกษากรวรรณ เกียรติไกรวัลศิริ
2557การเข้าสู่วาระนโยบายระบบขนส่งทางรางในประเทศไทย: กรณีศึกษาโครงการรถไฟความเร็วสูงโดยใช้ตัวแบบของคิงด็อนประสงค์ชัย เศรษฐสุรวิชญ์
2558การเคลื่อนไหวของเครือข่ายประชาชนในลุ่มแม่น้ำแม่กลองในการต่อต้านนโยบายบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตรปาณิสรา เทียนอ่อน
2557การเปรียบเทียบพัฒนาการทางการเมืองและเส้นทางสู่ประชาธิปไตยของไทยและเกาหลีใต้บุญวัฒน์ สว่างวงศ์
2557การเมืองในกระบวนการกำหนดนโยบาย : ศึกษาการจัดทำงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพรภาคิน ดำภูผา
2557การเมืองในชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่ชนบท: กรณีศึกษาในหมู่บ้านภาคกลางแห่งหนึ่งของประเทศไทยนันทพัทธ์ ชัยโฆษิตภิรมย์
2557การเมืองในนโยบายจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองหนองคายพิทท์ คูภิรมย์
2558การเมืองในราชสำนักฝ่ายใน ในสมัยรัชกาลที่ 5ฉัตรดาว ลีเชวงวงศ์
2560การแปลงเปลี่ยนสถานภาพจากผู้สูญเสียไปสู่นักกิจกรรมสังคมของผู้หญิงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซารีฮาน สุหลง
2557ความล้มเหลวของพรรคเพื่อไทยในการใช้การตลาดทางการเมืองในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งทั่วไปปี พ.ศ. 2554 ในกรุงเทพมหานครแพรวา ศรีชำนิ
2559ความเป็นพลเมืองของคาทอลิกในสังคมไทยชวลิต ตรียะประเสริฐ
2558บทบาทของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และสาขาพรรคประชาธิปัตย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัตรตุพล ลามา เพิ่มวงษ์มาก
2560ผลกระทบของนโยบายประชานิยมแบบทักษิณต่อการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทยภัทร หวังกิตติกุล
2559พลวัตขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อการปฏิรูปที่ดินหลังรัฐธรรมนูญ 40: กรณีศึกษาเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทยสมภพ ดอนดี