Browsing by Degree Discipline ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 83 to 102 of 193 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2517ธนาคารโลกกับพัฒนาการเศรษฐกิจของไทยกุลลดา เกษบุญชู
2531นัยสำคัญของนโยบายการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการของไทย แก่สาธารณรัฐประชาชนจีน 2518-2530กิตติกร คนศิลป
2507นูเรมเบิก : อาชญากรสงครามนาซีกับกฎหมายระหว่างประเทศฉัตรทิพย์ นาถสุภา
2552นโยบายการจัดการพลังงานไทย : ศึกษาในบริบทความสัมพันธ์ระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านอักษราภัค ชัยปะละ
2546นโยบายการรับเข้าผู้อพยพของสหพันธรัฐเยอรมนี : ศึกษาเปรียบเทียบนโยบายของรัฐบาลนายเฮลมุท โคลล์ และรัฐบาลนายเกฮาร์ด ชโรเดอร์ภัทริน บริบูรณ์ชัยศิริ, 2522-
2560นโยบายของญี่ปุ่นต่อโครงสร้างอำนาจใหม่ในเอเชีย-แปซิฟิก: ศึกษาการเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิกของญี่ปุ่นกนกวรรณ เชาวกิจ
2547นโยบายของรัสเซียต่อจีน ในสมัยของประธานาธิบดี บอริส เยลท์ซิน (ค.ศ. 1992-2000)มณีนุช เกรียงโกมล
2558นโยบายของสหรัฐอเมริกาต่อไทยก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2สาวิตรี บุญกล่อม
2558นโยบายของไทยต่อการอพยพของชาวจีนระลอกใหม่ : ศึกษากรณีอำเภอแม่สาย เชียงแสน และเชียงของ จังหวัดเชียงรายอมร ฟ้ามุ่ย
2547นโยบายของไทยต่อจีน สมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร : ศึกษาการจัดตั้งเขตการค้าเสรีไทย-จีนโศภิต นาสืบ
2528นโยบายของไทยต่อปัญหาผู้อพยพชาวกัมพูชาสมัยรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์พัชรี ลิ้มโภคา
2539นโยบายของไทยต่อสหภาพเมียนมาร์ : ศึกษาการดำเนินนโยบายการเกี่ยวพันอย่างสร้างสรรค์ในช่วงปี พ.ศ. 2534-2537ทวี อร่ามเรืองกุล
2557นโยบายของไทยในยุครัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ต่อชนกลุ่มน้อยของเมียนมาร์ณัฐพร ละอองอินทร์
2528นโยบายความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นต่อไทยปรียารัตน์ โล่ห์วิสุทธิ์
2543นโยบายด้านความมั่นคงของกัมพูชาต่อไทย : ศึกษากระบวนการกำหนดนโยบาย, ค.ศ. 1993-1997ธีระ อุตมะ
2519นโยบายต่างประเทศของสาธารณรัฐสิงคโปร์ในการแสวงหาการอยู่รอด (ค.ศ. 1965-1975)เอียน หวูวัน
2511นโยบายต่างประเทศของไทย (2488-2497)ชาตรี ฤทธารมย์
2517นโยบายต่างประเทศของไทย (พ.ศ. 2482-2488)เยาวมาลย์ จุฑาทอง
2539นโยบายต่างประเทศของไทย : ศึกษากระบวนการกำหนดนโยบายของรัฐบาล พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ต่อปัญหากัมพูชา (4 สิงหาคม ค.ศ. 1988 ถึง 23 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1991)สุณัย ผาสุข
2549นโยบายต่างประเทศของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านสมัยรัฐบาลพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร พ.ศ. 2544-2547 : ศึกษากรณี ACMECSปารณีย์ คล้ายสุบรรณ์