Browsing by Degree Discipline ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 158 to 177 of 193 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2550ลาวกับความช่วยเหลือระหว่างประเทศ : บทบาทธนาคารโลกในโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเทิน 2เข็มพร อโนทัย
2526ลาวกับความมั่นคงของประเทศไทย : ศึกษานโยบายของไทยต่อลาวระหว่าง พ.ศ. 2518-2523โสมเพ็ญ ขุทรานนท์
2550ลาวกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ : กรณีศึกษาความร่วมมือในการพัฒนาประเทศ ค.ศ. 1990-2005พันสี วิพาวัน
2549ศักยภาพของการประสานกลไกในแนวทางทวิภาคีและพหุภาคีในการแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายจากประเทศพม่าในยุครัฐบาลทักษิณ (2544-2549)ชนิดา เปล่งเสียง
2539ศึกษาเปรียบเทียบนโยบายไทยต่อสหภาพเมียนมาร์ในยุคพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (พ.ศ. 2523-2531) กับยุคหลังพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (พ.ศ. 2531-2538)รัชนิดา ยืนยิ่ง
2553สถานการณ์พลังงานโลก : ผลกระทบต่อความมั่นคงด้านพลังงานของจีนกุลนันทน์ คันธิก
2549สถานภาพการศึกษาภูมิภาคตะวันออกกลางในประเทศไทยอินทุอร เอี่ยมสะอาด
2527สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : วิเคราะห์โครงสร้างและการจัดองค์กรเขมทัต วิศวโยธิน
2535สมาคมเอเชียใต้เพื่อความร่วมมือระดับภูมิภาค : ความร่วมมือ และความขัดแย้งปรีชา พงศ์ทองคำ
2537สหประชาชาติกับการฟื้นฟูสันติภาพและการจัดตั้งรัฐบาลในกัมพูชาณัฐนิภา บุรุษพัฒน์
2531สหประชาชาติกับการแก้ไขปัญหากัมพูชาฐานิศร์ ณ สงขลา
2546สหประชาชาติกับการแก้ไขปัญหาการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในรวันดา (ค.ศ. 1993-1994)อรไท โสภารัตน์
2535สหประชาชาติกับการใช้มาตรการบีบบังคับ : ศึกษาเฉพาะกรณีวิกฤตการณ์อ่าวเปอร์เชีย (ค.ศ. 1990-1991)จิตรลดา พิศาลสุพงศ์
2531สหประชาชาติกับการได้เอกราชของโรดีเซียใต้ (ค.ศ. 1962-คศ.1980)วราภรณ์ จุลปานนท์
2545สหรัฐอเมริกากับการเปลี่ยนแปลงแนวนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ : ศึกษาผลกระทบที่มีต่อโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ ทุนเอกชนในประเทศและทุนเอกชนต่างประเทศนินนาท สินไชย
2550สัจนิยมของฮานส์ มอร์เกนธอ : ศึกษากรณีงานของมอร์เกนธอว่าด้วยนโยบายต่างประเทศสหรัฐอเมริกาศุทธาวีร์ ลีสวรรค์
2544สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ กับการเข้าร่วมแก้ไขปัญหา ผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบตามแนวชายแดนไทย-พม่าสถิรกาญจน์ วัชรคุปต์
2513หลักและการปฏิบัติเกี่ยวกับการทำสนธิสัญญารณรงค์ นพคุณ
2545หอการค้าจังหวัดในบริบทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : ศึกษาบทบาทหอการค้าจังหวัดเชียงรายและหอการค้าจังหวัดตาก ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพพม่าธนา ยศตระกูล
2550องค์กรมุสลิมข้ามชาติกับความมั่นคงของมนุษย์ : ศึกษากรณีองค์การสงเคราะห์มุสลิมนานาชาติแห่งซาอุดีอาระเบียในประเทศไทยฮาฟีส สาและ