Browsing by Degree Discipline ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 177 to 193 of 193 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2550องค์กรมุสลิมข้ามชาติกับความมั่นคงของมนุษย์ : ศึกษากรณีองค์การสงเคราะห์มุสลิมนานาชาติแห่งซาอุดีอาระเบียในประเทศไทยฮาฟีส สาและ
2554องค์การการค้าโลกกับการแก้ไขข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป : ศึกษากรณีพาทการอุดหนุนการส่งออกน้ำตาลของสหภาพยุโรปในช่วงปี ค.ศ. 2004-2009ภัทรพงศ์ สาลักษณ์
2523องค์การแรงงานระหว่างประเทศกับการพัฒนาการบริหารแรงงานในประเทศไทย : ศึกษาความร่วมมือทางด้านวิชาการสุปราณี กงทอง
2559ออสเตรเลียกับการต่อต้านการก่อการร้ายในอินโดนีเซีย (2002-2007)จิราภรณ์ ศิระวรกุล
2559ออสเตรเลียกับการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาต่ออินโดนีเซีย สมัยรัฐบาลพอล คีทติงธีรกานต์ พงศ์พิชญามาตย์
2530อาเซียน-ซีซีไอ : ศึกษากรณีผลต่อเนื่องของความร่วมมือของ คณะทำงาน ว่าด้วยความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมนงรักษ์ กุลชูมิตร
2519อิทธิพลทางอุดมการของพรรคคอมมิวนิสต์จีนต่อพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยรัศมี ศรีวรพงษ์พันธ์
2553อินเตอร์เน็ตกับการสร้างอัตลักษณ์ของรัฐสิงคโปร์ในโลกาภิวัตน์กนกพร ชดเชย
2554อิสลามการเมืองในอินโดนีเซีย : ก่อนและหลังเหตุการณ์ 9/11ฟารีดา ขจัดมาร
2530อุปสรรคในความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหภาพโซเวียต ในยุคหลังสงครามอินโดจีนครั้งที่ 2ภรณ์พรรณ์ สุขสวัสดิ์
2522เอเซียตะวันออกเฉียงใต้กับความเป็นกลาง : วิเคราะห์กรณีอาเซียนอุตรา อมรฉัตร
2548แนวคิดหลังสมัยใหม่กับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : ศึกษางานของริชาร์ด เค แอชลีย์ศาสตร์ ชัยวรพร
2530แนวทางควบคุมอาวุธในระดับภูมิภาค : ศึกษากรณี เขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ไกรสร กาญจนเลขกะ
2560โลกาภิวัตน์ทางวัฒนธรรมกับการแพร่ขยายของวัฒนธรรมสมัยนิยมอเมริกัน : กรณีศึกษาเครือข่ายธุรกิจอาหารจานด่วนในประเทศบรูไนดารุสซาลามพิชญสุดา พลเสน
2545ไทยกับการยุบเลิกองค์การสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปณิธี จาตกานนท์
2545ไทยกับการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนของพม่าในปี พ.ศ. 2540จันทร์ธร ศรีธัญรัตน์
2528ไทยกับผู้อพยพทางเรือชาวเวียดนาม : วิเคราะห์กระบวนการการกำหนดนโยบายและการทูตของไทยประภัศรา แพทย์ดี