Browsing by Degree Discipline จิตวิทยาการปรึกษา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 119  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2553การบริการด้านสุขภาพจิตทางอินเทอร์เน็ต : ลักษณะปัญหาของผู้มารับบริการและประสบการณ์ของผู้ให้บริการผ่านโปรแกรมเอ็มเอสเอ็นสุววุฒิ วงศ์ทางสวัสดิ์
2545การปรับตัว กลวิธีการเผชิญปัญหา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1เปรมพร มั่นเสมอ
2552การปรับตัวทางวัฒนธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในกรุงเทพมหานครรุจิรัตน์ กำมะหยี่
2554การปรับตัวทางวัฒนธรรมของผู้ใช้แรงงานไทยย้ายถิ่นพรวิภา เหาตะวานิช
2552การพยากรณ์โชคชะตาและกระบวนการช่วยเหลือด้านจิตใจเรวดี สกุลอาริยะ
2540การพัฒนาโปรแกรมการแนะแนวแบบกลุ่มย่อยเพื่อเพิ่มการใส่ใจในการเรียนเพียงเพ็ญ จิรชัย
2547การวิเคราะห์ความว้าเหว่ของเยาวชนหญิงที่กระทำผิดกฎหมายจุฑามาศ ฉัตรโอฬารกุล, 2522-
2544การวิเคราะห์ประสบการณ์ของสมาชิกกลุ่มหลังการเข้ากลุ่มพัฒนาตนชัยญาสิทธิ์ ศันสนะวีรกุล, 2517-
2547การศึกษาประสบการณ์ทางกายและจิตใจของผู้ฝึกปฏิบัติหะฐะโยคะวสี ศรีชลาคม, 2524-
2536การศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อวินัยในตนเองของวัยรุ่นชิดกมล สังข์ทอง
2534การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการปรับตัวกับเพื่อน ของเด็กวัยรุ่นตอนปลายที่มีบทบาททางเพศแตกต่างกันฉันทิกา ทิมากร
2538การศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการ การจำเพลงที่มีคำสัมผัสและไม่มีคำสัมผัสของเด็กอายุ 7 ถึง 11 ปีสุกัญญา ทองเสงี่ยม
2547การอนุมานสาเหตุความรับผิดชอบและการเผชิญปัญหาด้านการเรียนของนิสิตนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและต่ำโสภิตา พุ่มดียิ่ง, 2521-
2554การเติบโตภายหลังเผชิญเหตุการณ์สะเทือนขวัญของผู้รอดชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กัญญานาถ สุวรรณชาตรี
2535การเปรียบเทียบผลการใช้ตัวแบบที่มีต่อการเพิ่มพฤติกรรมร่วมมือของเด็กที่มีการร่วมมือต่ำในระดับอายุต่างกันชนาทิพ ละม่อม
2532การเปรียบเทียบผลของการใช้แบบสำรวจตนเองในการเลือกอาชีพ โดยการศึกษาด้วยตนเองและโดยมีครูแนะแนวให้ความช่วยเหลือ ต่อการส่งเสริมพฤติกรรมแสวงหาข้อมูลทางอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4วิภา เกตุเทพา
2534การเปรียบเทียบอัตมโนทัศน์ของวัยรุ่นปกติกับวัยรุ่นติดยาเสพติดในสถานบำบัดรักษา กรุงเทพมหานครนงลักษณ์ วงศ์ประเสริฐ
2535การเปรียบเทียบอัตมโนทัศน์ระหว่างวัยรุ่นชายที่มีความก้าวร้าว กับวัยรุ่นชายปกติที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูในรูปแบบ ที่แตกต่างกันตามการรับรู้ของตนเองรัฐกมล บรรหาร
2547การเสริมสร้างการสื่อสารแบบสอดคล้องของกลุ่มครูพี่เลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพีรพัฒน์ ถวิลรัตน์, 2512-
2532การใช้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มโดยเพื่อนเพื่อลดปัญหาการปรับตัวในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1สมพร รุ่งเรืองกลกิจ