Browsing by Degree Discipline จิตวิทยาการปรึกษา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 119 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2549ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว และความพึงพอใจในชีวิต ของคู่สมรสที่ทำงานในกรุงเทพมหานครดวงหทัย คชเสนี
2547ความวิตกกังวล การสนับสนุนทางสังคมและกลวิธีการเผชิญปัญหาของนิสิตนักศึกษานันทินี ศุภมงคล, 2522-
2545ความสัมพันธ์ของรูปแบบความผูกพัน การเห็นคุณค่าในตนเอง และกลวิธีการเผชิญปัญหาของนักศึกษารัชนีย์ แก้วคำศรี
2554ความสัมพันธ์ระหว่างการริเริ่มพัฒนาความงอกงามแห่งตนกับความวิตกกังวลในการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีการเผชิญปัญหาเป็นตัวแปรส่งผ่านพิชามญชุ์ บุญสิทธิ์
2554ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตกับความเครียดในการปฏิบัติงานของทหารในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีรูปแบบการเผชิญปัญหาเป็นตัวแปรส่งผ่านไหมไทย ไชยพันธุ์
2547ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค การรับรู้ความสามารถของตนด้านการเรียน และนิสัยในการเรียนของนิสิตนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันอนันต์ ดุลยพีรดิส, 2521-
2553ความสุขของผู้หญิงโสด อายุ 35 ปีขึ้นไปธันยุดา บูรณวุฒิ
2553ความหมายในชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ : การศึกษาเชิงคุณภาพแบบทีมวิจัยเห็นชอบร่วมกันจุรีรัตน์ นิลจันทึก
2545ความหวังและกลวิธีการเผชิญปัญหาของนักศึกษาวราภรณ์ รัตนาวิศิษฐิกุล
2548ความเข้มแข็งอดทนและสุขภาวะทางจิตของเยาวชนผู้ปฏิบัติธรรม : กรณีศึกษากลุ่มยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยภณิดา ชนวิทยาสิทธิกุล
2554ความเครียดในงาน การเผชิญปัญหา และความเหนื่อยหน่ายในงานของผู้ปฏิบัติการช่วยเหลือในสถานสงเคราะห์ของรัฐบาล : การวิจัยแบบผสานวิธีปรารถนา เล็กสมบูรณ์
2553ความไว้วางใจของผู้ติดเชื้อเอชไอวีต่อแพทย์ผู้รักษา : การศึกษาเชิงคุณภาพบัลลังค์ เหลืองวรานันท์
2549บทบาททางเพศ การประเมินความสามารถของตนในการแก้ปัญหา และกลวิธีการเผชิญปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยปิ่มอารีย์ กิ่งแก้ว
2553ประสบการณ์การกระทำผิดซ้ำของเยาวชนชายในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน การศึกษารายกรณีปิยะณัฐ แย้มสรวล
2552ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วย ความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิต และความหมายในชีวิตของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะลุกลามอรฤทัย โฉมเฉิด
2552ประสบการณ์การปรับตัวของผู้ที่สูญเสียการมองเห็นธัญลักษณ์ วัฒนาเฉลิมยศ
2552ประสบการณ์การฟันฝ่าอุปสรรคของชาวนาไทยสิทธิพร ครามานนท์
2554ประสบการณ์การสูงวัยอย่างประสบความสำเร็จของผู้สูงอายุไทยที่มีสุขภาวะทางจิตสูง : การวิจัยเชิงคุณภาพแบบทีมผู้วิจัยเห็นชอบร่วมกันพิศุทธิภา เมธีกุล
2554ประสบการณ์การเปิดเผยความโน้มเอียงทางเพศของชายรักชายต่อครอบครัวเตโช ชัยวุฒิ
2554ประสบการณ์ของนักจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ : การดำเนินชีวิตและการงานบนฐานอริยสัจ 4ฉัตรสุมาลย์ ศรีทองอุ่น