Browsing by Degree Discipline จิตวิทยาสังคม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 113  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2546การกำกับการแสดงออกของตนและผลของการเชื่อว่าตนเป็นเป้าสายตาเกินจริงในการรับรู้เหตุการณ์ที่น่าอับอายเสน่ห์สุดา แสนประสาน
2543การจูงใจให้เกิดพฤติกรรมการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง โดยการเสนอสารและแรงสนับสนุนทางสังคมนนทพรรณ เอกตาแสง, 2515-
2544การทดลองภาคสนามเกี่ยวกับความแตกต่างทางเพศในพฤติกรรมการช่วยเหลือจำแนกตามทักษะในการให้ความช่วยเหลือของแต่ละเพศสรณะ วินิจฉัยกุล
2553การทำนายความชื่นชอบงานโฆษณาที่วางกรอบสารต่างกันจากความเป็นปัจเจกนิยม-คติรวมหมู่โดยมีเป้าหมายการควบคุมของบุคคลเป็นตัวแปรส่งผ่านจตุพร นุตะศะริน
2549การทำนายความพึงพอใจในงาน และความผูกพันทางจิตใจต่อองค์การจากภาวะผู้นำแบบนักปฏิรูป โดยมีความชอบพอผู้นำเป็นตัวแปรส่งผ่านปัทมา จิตรศรีสวัสดิ์
2553การทำนายความไม่สอดคล้องระหว่างเจตคติต่อกลุ่มทางการเมืองในประเทศไทยที่วัดโดยตรงกับที่วัดโดยนัย ด้วยตัวแปรการกำกับการแสดงออกของตนและบุคลิกภาพแบบเมคคิเวลเลียนสุมาลัย พวงเกตุ
2547การทำนายผลการปฏิบัติงานของผู้ตาม โดยการประเมินความเป็นผู้นำนักปฏิรูป และความเป็นผู้นำนักแลกเปลี่ยนสวรุส นภวงศ์ ณ อยุธยา, 2522-
2550การทำนายพฤติกรรมการทำงานแบบถ่วงความก้าวหน้าขององค์การและเพื่อนร่วมงานจากบุคลิกภาพแบบหลงตนเอง ลักษณะนิสัยด้านความโกรธ และสิ่งเร้าความเครียดในการทำงานประพิมพา จรัลรัตนกุล
2539การรับรู้ความชอบพอระหว่างบุคคล และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลตามแนวความคิดไฟโร (FIRO) ของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยงานต่างๆ โรงพยาบาลวชิรพยาบาลสำราญ สุขรุ่งเรืองสันติ
2539การรับรู้รูปแบบพฤติกรรมการบริหารตามที่เป็นจริงและควรจะเป็น ของผู้บริหารระดับกลางการสื่อสารแห่งประเทศไทย ระหว่างการตอบในฐานะหัวหน้า และในฐานะลูกน้องธนิยา ประภาการ
2552การวิเคราะห์อิทธิพลส่งผ่านของบุคลิกภาพแบบหลงตนเองและบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบต่อพฤติกรรมการนอกใจในคู่สมรสธันยธร อนันต์วิโรจน์
2538การศึกษาการรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างหมวดประสาทสัมผัส ด้านการเห็นและการได้ยินในทารกอายุ 4 เดือนใจเพชร สมประสงค์
2541การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเองกับการลำเอียงเพื่อตนเองภายในกลุ่มที่สมาชิกมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจต่างกันชุลีกร ชิติรัตนทรีย์
2536การศึกษาพฤติกรรมการร่วมมือโดยการใช้โครงสร้างรางวัลในการเล่นเกม ของนักศึกษาบริหารงานธุรกิจระดับปริญญาตรีอิทธิศักดิ์ อินทรประสิทธิ์
2540การศึกษาลักษณะบุคลิกภาพคัดสรรที่สัมพันธ์กับ ความสำเร็จในการทำงานของตัวแทนขายประกันชีวิตวาสนา ขัตติยวงษ์
2540การศึกษาองค์ประกอบบุคลิกภาพจากการประเมินของนักศึกษาวิชาชีพครู สถาบันราชภัฏ โดยใช้คำศัพท์พรรณนาลักษณะบุคคลของภาษาไทยใกล้รุ่ง ชุ่มกระจ่าง
2533การสำรวจความเชื่อ เจตคติ เจตนา และพฤติกรรมการเลือกศึกษาต่อสายสามัญหรือสายอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในกรุงเทพมหานคร ตามแนวทฤษฎีการกระทำด้วยเหตุผลเรวดี วัฒฑกโกศล
2539การเกิดความแตกฉานทางปัญญา ภายใต้การตัดสินใจเป็นกลุ่มสี่วิธีจุฑารัตน์ สถาปิตานนท์
2539การเข้าถึงเจตคติต่อการบริโภคสินค้าไทย ภายหลังกระบวนการการรับรู้ตนเองและการเสริมความมั่นคงของเจตคติขวัญใจ นัคราเรือง
2536การเปรียบเทียบการตัดสินความดึงดูดใจจากรูปลักษณะภายนอก และคุณลักษณะภายในของบุคคลระหว่างผู้ที่มีการกำกับการแสดงออก ของคนสูงและต่ำศิริณี ลิขิตวนิชกุล