Browsing by Degree Discipline ปรัชญา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 89 to 108 of 180 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2544ทรรศนะของวิตต์เกนสไตน์เกี่ยวกับจิตของสัตว์ธน วงศ์เครือมั่น
2524ทรรศนะเรื่องการติดข้อง และความหลุดพ้นในปรัชญาเชนพัชราภรณ์ คชสังข์สีห์
2523ทรรศนะเรื่องความสุขในพุทธปรัชญาสุจิตรา อ่อนค้อม
2520ทรรศนะเรื่องความหลุดพ้นในปรัชญาอินเดียนวนิต ประถมบูรณ์
2520ทรรศนะเรื่องความหลุดพ้นในพุทธปรัชญาเถรวาทฉาทนี จันทนยิ่งยง
2520ทรรศนะเรื่องศูนยตาของนาคารชุนสุมาลี ฉิมตระกูล
2549ทรรศนะเรื่องเสรีภาพของคาร์ล มาร์กซ์พจมาน บุญไกรศรี
2527ทฤษฎีเกี่ยวกับการอ้างเหตุผลสนับสนุนความเชื่อ : มูลฐานนิยมหรืออมูลฐานนิยมสิริเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ
2525ทัศนคติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปดำรงค์ วิวัฒนาไพบูลย์ลาภ
2522ทัศนะเรื่อง "ประสบการณ์" ในปรัชญาของจอห์น ดิวอี้พวงแก้ว ลิมปิสุรีย์
2539ธุรกิจกับพุทธจริยศาสตร์สุภาวดี นัมคณิสรณ์
2549บทบาทของอารมณ์ในจริยศาสตร์ของขงจื๊อศากุน ภักดีคำ
2520บทบาทของเหตุผลในงานเขียนของค้านท์ภัทรพร สิริกาญจน
2560ประเด็นทางญาณวิทยาในแนวคิดเรื่องชุมชนแห่งการสืบเสาะของแมทธิว ลิปแมนณฐิกา ครองยุทธ
2532ปรัชญาการศึกษาของกฤษณมูรติวินัย มณีขาว
2520ปรัชญาการศึกษาของพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทวิจิตร เกิดวิสิษฐ์
2538ปรัชญาการศึกษาของไส บาบาสุภาพ พิทักษ์วงศาโรจน์
2538ปรัชญาประวัติศาสตร์ของขงจื้อณัฏฐินี ภาสะพงศ์
2533ปรัชญาสังคมของพุทธศาสนา : เสรีนิยม หรือสังคมนิยมพระมหาอุทัย ศรสวัสดิ์ (ญาณธโร)
2524ปรัชญาเกี่ยวกับมนุษย์ของจูซีปกรณ์ ลิมปนุสรณ์