Browsing by Degree Discipline ปรัชญา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 147 to 166 of 180 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2530ลักษณะมนุษยนิยมในความคิดของมหาตมะ คานธีฉวีวรรณ เสร็จกิจ
2556วิญญูชนกับชุมชนมีมนุษยธรรมในหลุนอี่ว์วรรณทนา ลมพัทธยา
2535วิตต์เกนสไตน์กับข้อถกเถียงเรื่องภาษาเฉพาะตัวธีรพจน์ ศิริจันทร์
2539วิถีสู่การบรรลุธรรมตามทัศนะของพุทธปรัชญาเถรวาทและรินไซเซนพระมหาคะนอง เชาว์ทองหลาง
2549วิบากกับการกระทำตามหน้าที่ในพุทธปรัชญาเถรวาทจักเรศ อิฐรัตน์
2521วิวัฒนาการความคิดเรื่องเสรีภาพและความรับผิดชอบในปรัชญาของซารตร์ศักดิ์ชัย นิรัญทวี
2521วิเคราะห์ปรัชญา "ประจักษนิยมแบบจัด" ของ วิลเลียม เจมส์สมพิศ ศรีประไพ
2519วิเคราะห์ปัญหาเรื่องความแปลกหน้า ในหนังสือต้นฉบับเรื่องเศรษฐกิจและปรัชญาของ คาร์ล มาร์กซ์บุหลัน รัตนกฤษฎาธาร
2521วิเคราะห์ปัญหาเรื่องจิตในปรัชญาของเบอร์ทรันด์ รัสเซลกัลยา รักหลวง
2533ศีลธรรมกับสิทธิมนุษยชนในพุทธปรัชญาเถรวาทบุญธรรม พูนทรัพย์
2553สถานะทางจริยธรรมของสัตว์ในทัศนะของพุทธศาสนาเถรวาทเฉลิมวุฒิ วิจิตร
2559สมมติสัจจะในพุทธปรัชญาฐานิสรา ประธานราษฎร์นิกร
2539สังคมศาตร์มีกฎทั่วไปได้หรือไม่นฤมล นิตย์จินต์
2535สุนทรียะแห่งดนตรีปรินดา จินดาศักดิ์
2526หน้าที่ทางจริยธรรมของมนุษย์ต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเนื่องน้อย บุณยเนตร
2531อภิปรัชญาของกฤษณะมูรติดิเรก วังชากร
2522อหิงสาในความคิดของมหาตมะคานธีชวลี ไชยธีระพันธ์
2553อัตตาณัติในหลุนอี่ว์ : บทวิเคราะห์ไจ๋หว่ออุทัช เกสรวิบูลย์
2534อัตถิตากับนัตถิตาในพุทธปรัชญาเถรวาทสมภาร พรมทา
2558อารมณ์ขันและอิสรภาพในคัมภีร์จวงจื่อวนัสนันท์ ขุนพล