Browsing by Degree Discipline ภูมิศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 15 to 34 of 84 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2532การประเมินศักยภาพของพื้นที่เพื่อการวางแผนพัฒนา : กรณีศึกษาจังหวัดแพร่มารศรี บุณยเวทย์
2550การประเมินศักยภาพและการวิเคราะห์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนนทบุรีฉัตรฆฤณ พิชัยกมลฉัตร
2542การพัฒนาขั้นตอนการแสดงสารสนเทศภูมิศาสตร์ในรูปของแผนที่เฉพาะเรื่องบนไมโครซอฟต์เอกเซลสมใจ สิงห์สา
2545การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ เพื่อกำหนดพื้นที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุการจราจรทางบก ในท้องที่สถานีตำรวจภูธรตำบลสำโรงเหนือชลธี พลชำนิ
2547การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อจัดเส้นทางเดินรถสำหรับการขนส่งสินค้า เพื่อการบริโภคสู่ร้านค้าปลีกในสถานบริการน้ำมันในจังหวัดนนทบุรีเครือวัลย์ จำปาเงิน
2547การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกที่พักอาศัย สำหรับนิสิตนักศึกษา : กรณีศึกษา หอพักรอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกัณฐรัตน์ สัจพันโรจน์, 2522-
2532การวิเคราะห์ความแตกต่างทางพื้นที่ด้านเศรษฐกิจสังคม ของภาคเหนือในปี พ.ศ. 2524 และ พ.ศ. 2528ลัดดา เหลืองวัฒนากิจ
2533การวิเคราะห์ศักยภาพพื้นผิวด้านพาณิชยกรรม : กรณีศึกษาเมืองหาดใหญ่ขวัญฤทัย ทองอินทร์
2546การวิเคราะห์หาพื้นที่เหมาะสมเพื่อรองรับการขยายตัวของอาคารชุดในเมืองพัทยาฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ
2550การวิเคราะห์หาพื้นที่เหมาะสมในการพัฒนาเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมของจังหวัดปทุมธานีบังอร คำหลอม
2544การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการใช้ที่ดินของหมู่บ้านมูเซอ และหมู่บ้านคนไทย ในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ภาติยะ พัฒนาศักดิ์
2544การเชื่อมประสานเชิงโต้ตอบระหว่างระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับเครื่องบริการเวิลด์ไวด์เว็บสำหรับฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานครสิรินันท์ จิรดิลก
2546การเปรียบเทียบฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างลูกค้าผู้มาใช้บริการที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ อิมแพค เมืองทองธานีอัครเดช แดงเดช
2549การเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมเศรษฐกิจประเภทตติยภูมิในบริเวณบางลำพูบุญศรี อรุณามตะ
2541การเลือกพื้นที่ฝังกลบและขยะมูลฝอย : กรณีศึกษาสุขาภิบาลในเขตอำเภอแม่สาย แม่จัน และเชียงแสนสุรศักดิ์ บุญลือ
2544การเลือกแหล่งซื้อสินค้าอาหารของผู้บริโภค ในอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างตลาดสดและซุปเปอร์มาร์เก็ตสุวนา นาคพิทักษ์
2543การแพร่กระจายโรคเอดส์ในพื้นที่เขต 10 ของกระทรวงสาธารณสุขวิสาส์ วิเศษจินดาวัฒน์
2537การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการกำหนดเขตของหน่วยเลือกตั้ง ในเขตเทศบาลเมืองชลบุรีพิพัฒน์ นวลอนันต์
2533ความสัมพันธ์ระหว่างการขยายตัวของอุตสาหกรรม กับลักษณะความเป็นเมืองของเทศบาลเมืองสมุทรปราการกฤษณี พิทักษ์ชัยธรรม
2533ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร กับการพัฒนาหมู่บ้าน กรณีศึกษาหมู่บ้านคีมและคูเมืองสามัคคีธรรม จังหวัดสิงห์บุรีจิรวรรณ จิรไกรศิริ