Browsing by Degree Discipline ภูมิศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 35 to 54 of 77 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2544บทบาทของแหล่งอุตสาหกรรมแหลมฉบังต่อการขยายตัวของชุมชนเมืองบริเวณเทศบาลตำบลแหลมฉบังสุภาพร มานะจิตประเสริฐ
2546บูรณาการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับการสร้างแบบจำลองอุทกวิทยาเพื่อการวิเคราะห์และทำแผนที่น้ำหลาก : กรณีศึกษาลุ่มน้ำเพชรบุรีปิยาอร เวชษี
2543ประชากรแฝงในพื้นที่เขตเมืองชั้นใน เขตต่อเมือง และเขตชานเมืองของกรุงเทพมหานครเยาวลักษณ์ โชคถาวร
2532ปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบและโครงสร้างของราคาที่ดิน ในเขตเทศบาลเมืองนครสวรรค์อัจฉรา โรจน์เรืองไร
2530ปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบและโครงสร้างราคาที่ดิน ในเขตเทศบาลเมืองอุดรธานีสุเมธ ปานะถึก
2535ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมในเขตราษฏร์บูรณะจันทนา สธูป
2547ปัญหาและความต้องการของชุมชนแออัดในเขตเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีภูวไนย พลไชย
2545ผลกระทบของการใช้ที่ดินต่อความรุนแรงของอุทกภัยในลุ่มน้ำจันทบุรีระหว่างปี พ.ศ. 2530-2543มิ่งขวัญ อินทรกำแหง
2529ผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่มีต่อการตั้งถิ่นฐาน และการใช้ที่ดินในบริเวณเกาะสมุย สุราษฎร์ธานีธรรมรงค์ อุทัยรังษี
2531ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมการค้าปลีก ต่อพฤติกรรมการเดินทางจับจ่ายในเมืองพิษณุโลกวีระ อนันต์ธนาโรจน์
2548ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อกำหนดพื้นที่สำหรับพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัย ในเขตบึ่งกุ่ม กรุงเทพมหานครสินีนาถ เส็งหนองแบน
2537ระบบสารนิเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองชลบุรีวรพจน์ สอนสวัสดิ์
2550ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสียในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรกฤษฎา มีไชย
2550ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางน้ำในจังหวัดสมุทรสงครามนิลุบล ผ่องศรี
2549ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อกำหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกในจังหวัดนครราชสีมาจิรัติวัล เครือศิลป์
2550ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อแบบจำลองการประเมินราคาที่ดินตรงฉัตร โสตทิพยพันธุ์
2544ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บสำหรับบริเวณศูนย์กลางธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่งของกรุงเทพมหานครอุดม อัศวชัยพร
2544ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเวิลด์ไวด์เว็บ สำหรับบริการทางนันทนาการ ในเขตสัมพันธวงศ์และเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายวรวิทย์ ธนการพาณิช, 2518-
2545ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการกำหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการลุกลามของอัคคีภัยขนาดใหญ่ในเขตคลองเตยวิไลลักษณ์ ยั่งยืนสุข
2545ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อานัติ จักรแก้ว