Browsing by Degree Discipline มานุษยวิทยา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 76 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2546การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในพิธีกรรมชุมชน และประเพณีเกี่ยวกับชีวิต : ศึกษากรณีชุมชนลาวโซ่ง จังหวัดสุพรรณบุรีประธาน เขียวขำ
2545การเปลี่ยนแปลงทางสังคม-เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม : ศึกษากรณี ชาวเลสังกาอู้ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่เยาวลักษณ์ ศรีสุกใส
2538การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลกระทบ ต่อการดำรงอยู่และการเสื่อมสลายของศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านไทย : กรณีศึกษาหมู่บ้านไทยวน ตำบลดอนแร่ จังหวัดราชบุรีวิรัตน์ พงษ์ทอง
2553การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในการทำตาลโตนด : ศึกษากรณีหมู่ 6 บ้านดงห้วยหลวง ตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรีพิไลพร ธรรมรักษ์
2540การเรียนรู้วัฒนธรรมของทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) ในกรุงเทพมหานครณัจยา กระจ่างสนธิ์
2550การแพทย์พื้นบ้านและการดูแลรักษาโรคของชาวเขาเผ่าลัวะบ้านใหม่สันเจริญ : ศึกษากรณีบ้านใหม่สันเจริญ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายณัธกานกุล ขัตติยะ
2552การใช้พื้นที่สาธารณะในการพักผ่อนหย่อนใจ : ศึกษากรณีกลุ่มคนเล่นหมากรุกจีนในสวนลุมพินีอภิชาติ วิวัฒนิวงศ์
2551การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของข้าราชการกรมปศุสัตว์ส่วนกลางปรารถนา พลายมาศ
2542ความทันสมัยและพิธีกรรมทางศาสนาของกลุ่มชาติพันธุ์เยอ : กรณีศึกษาหมู่บ้านสำโรงโคเฒ่า จังหวัดศรีสะเกษเทอดชาย เอี่ยมลำนำ
2550ความรู้และความเชื่อเรื่องการบริโภคอาหารของสตรีไทยที่ตั้งครรภ์ที่มีการศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครพรรณพร จินดามุข
2552ความเป็นเยอในบริบทพหุวัฒนธรรม : ศึกษากรณี หมู่บ้านใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษสุพรรษา อติประเสริฐกุล
2544"งิ้วแต้จิ๋ว" ในฐานะละครสังคม : สัญลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไทยจีนศยามล เจริญรัตน์
2549ชาวดอยไร้สัญชาติกับอัตลักษณ์ : ศึกษากรณีกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า หมู่บ้านพญาไพรเล่ามา จังหวัดเชียงรายอาทิตย์ วงศ์อทิติกุล
2551ชีวิตของคนที่มีความหลากหลายทางเพศในชุมชนเสมือนจริงจตุรวิทย์ ทองเมือง
2553ตลาดแบกะดิน กรณีศึกษา บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพมหานครชวิตรา ตันติมาลา
2558นางฟ้าติดปีก: ทัศนคติในการประกอบอาชีพแอร์โฮสเตส วิถีการขัดเกลาขององค์การสายการบินราคาประหยัด และวัฒนธรรมอาชีพแอร์โฮสเตสกมเลศ ฤทธิ์เดชา
2543บทบาทของครอบครัวไทยเชื้อสายจีนในการอบรมเลี้ยงดูบุตร : กระบวนการการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมชุมชนคลองคูเมืองเดิมสามแพร่งศศิวิมล ศรีวิโรจน์มณี
2544บทบาทของศาลเจ้าจีนในการธำรงอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ : ศึกษากรณีในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมรตพร ปัทมเจริญ
2543บทบาทของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในการขัดเกลาทางศีลธรรม : ศึกษากรณีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครจุฑารัตน์ ไพศาลโรจนรัตน์
2542บทบาททางเศรษฐกิจของผู้หญิงกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม : ศึกษากรณีของหมู่บ้านซับพริก จังหวัดสระบุรีภัทริน วิสูตรานุกูล