Browsing by Degree Discipline มานุษยวิทยา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 9 to 28 of 76 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2550การทำแท้งและการจัดบริการสุขภาพสำหรับผู้ป่วยทำแท้งในบริบทวัฒนธรรมไทยกนกวรรณ ทองมาก
2549การปฏิบัติการข่าวสาร ข่าวลือ และแบบแผนพฤติกรรมฝูงชนวุ่นวาย : กรณีศึกษาเปรียบเทียบเหตุการณ์โจรนินจา และเหตุการณ์จับนาวิกโยธินในภาคใต้ของประเทศไทยกิ่งอ้อ เล่าฮง
2551การปฏิบัติธรรมกับการอบรมพัฒนาร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุไทยศิริพร สันถวชาติ
2539การปรับตัวทางวัฒนธรรมของกรรมกรกิจการขนส่งทางน้ำ ประเภทกิจการบรรทุกขนถ่ายในโกดังสินค้า ในเขตกรุงเทพมหานครและครอบครัว : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกรรมกรและครอบครัวที่ย้ายถิ่นมาจากภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือทิฆัมพร ตระกูลกิตติไพศาล
2546การปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ความเป็นจีนของชาวไทยเชื้อสายจีน ในบริบทขององค์กรประชาสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์จีน : ศึกษากรณีองค์กรในจังหวัดอุบลราชธานีวิมลรัตน์ ทวีสิทธิ์
2539การรักษาพยาบาลพื้นบ้านในชนบทภาคอีสาน : ศึกษากรณีอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์สถิตย์ สุขบท
2542การรับนวัตกรรมและพิธีกรรมทางศาสนา : ศึกษากรณีชุมชนไทยพวนในจังหวัดลพบุรีเชาว์วัย ศุภรตรีทิเพศ
2547การรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพในมิติหญิง-ชาย : ศึกษากรณีหมู่บ้านกระเหรี่ยงคลิตี้ล่าง จังหวัดกาญจนบุรีจีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์, 2520-
2540การรับรู้เกี่ยวกับตนเองและโลกทัศน์ของผู้ต้องขัง : ศึกษากรณีเรือนจำแห่งหนึ่งเดชา กัลยาวุฒิพงศ์
2549การสร้างอัตลักษณ์ของคนมอญย้ายถิ่น ศึกษากรณีแรงงานข้ามชาติในจังหวัดสมุทรสาครสุกัญญา เบาเนิด
2549การสร้างอัตลักษณ์ของนักศึกษาพยาบาลชายในคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยมิชชั่นวิชญ์จำเริญ มณีแสง
2546การเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ของชาวลีซอ : ศึกษากรณีบ้านป่าตึง จังหวัดเชียงรายนงนภัส เพิ่มมิตร, 2520-
2546การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในพิธีกรรมชุมชน และประเพณีเกี่ยวกับชีวิต : ศึกษากรณีชุมชนลาวโซ่ง จังหวัดสุพรรณบุรีประธาน เขียวขำ
2545การเปลี่ยนแปลงทางสังคม-เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม : ศึกษากรณี ชาวเลสังกาอู้ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่เยาวลักษณ์ ศรีสุกใส
2538การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลกระทบ ต่อการดำรงอยู่และการเสื่อมสลายของศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านไทย : กรณีศึกษาหมู่บ้านไทยวน ตำบลดอนแร่ จังหวัดราชบุรีวิรัตน์ พงษ์ทอง
2553การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในการทำตาลโตนด : ศึกษากรณีหมู่ 6 บ้านดงห้วยหลวง ตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรีพิไลพร ธรรมรักษ์
2540การเรียนรู้วัฒนธรรมของทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) ในกรุงเทพมหานครณัจยา กระจ่างสนธิ์
2550การแพทย์พื้นบ้านและการดูแลรักษาโรคของชาวเขาเผ่าลัวะบ้านใหม่สันเจริญ : ศึกษากรณีบ้านใหม่สันเจริญ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายณัธกานกุล ขัตติยะ
2552การใช้พื้นที่สาธารณะในการพักผ่อนหย่อนใจ : ศึกษากรณีกลุ่มคนเล่นหมากรุกจีนในสวนลุมพินีอภิชาติ วิวัฒนิวงศ์
2551การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของข้าราชการกรมปศุสัตว์ส่วนกลางปรารถนา พลายมาศ