Browsing by Degree Discipline มานุษยวิทยา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 29 to 48 of 76 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2542ความทันสมัยและพิธีกรรมทางศาสนาของกลุ่มชาติพันธุ์เยอ : กรณีศึกษาหมู่บ้านสำโรงโคเฒ่า จังหวัดศรีสะเกษเทอดชาย เอี่ยมลำนำ
2550ความรู้และความเชื่อเรื่องการบริโภคอาหารของสตรีไทยที่ตั้งครรภ์ที่มีการศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครพรรณพร จินดามุข
2552ความเป็นเยอในบริบทพหุวัฒนธรรม : ศึกษากรณี หมู่บ้านใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษสุพรรษา อติประเสริฐกุล
2544"งิ้วแต้จิ๋ว" ในฐานะละครสังคม : สัญลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไทยจีนศยามล เจริญรัตน์
2549ชาวดอยไร้สัญชาติกับอัตลักษณ์ : ศึกษากรณีกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า หมู่บ้านพญาไพรเล่ามา จังหวัดเชียงรายอาทิตย์ วงศ์อทิติกุล
2551ชีวิตของคนที่มีความหลากหลายทางเพศในชุมชนเสมือนจริงจตุรวิทย์ ทองเมือง
2553ตลาดแบกะดิน กรณีศึกษา บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพมหานครชวิตรา ตันติมาลา
2558นางฟ้าติดปีก: ทัศนคติในการประกอบอาชีพแอร์โฮสเตส วิถีการขัดเกลาขององค์การสายการบินราคาประหยัด และวัฒนธรรมอาชีพแอร์โฮสเตสกมเลศ ฤทธิ์เดชา
2543บทบาทของครอบครัวไทยเชื้อสายจีนในการอบรมเลี้ยงดูบุตร : กระบวนการการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมชุมชนคลองคูเมืองเดิมสามแพร่งศศิวิมล ศรีวิโรจน์มณี
2544บทบาทของศาลเจ้าจีนในการธำรงอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ : ศึกษากรณีในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมรตพร ปัทมเจริญ
2543บทบาทของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในการขัดเกลาทางศีลธรรม : ศึกษากรณีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครจุฑารัตน์ ไพศาลโรจนรัตน์
2542บทบาททางเศรษฐกิจของผู้หญิงกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม : ศึกษากรณีของหมู่บ้านซับพริก จังหวัดสระบุรีภัทริน วิสูตรานุกูล
2553บุฟเฟ่ต์หมูกระทะกับการเปลี่ยนแปลงของการบริโภคในกรุงเทพฯมัณฑนา วิงวอน
2550ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและพลวัตรของมุมมองต่อความตายในผู้ป่วยระยะสุดท้ายนิตยา เหล่าบุญเกื้อ
2545ปัจจัยที่ทำให้นักศึกษาหญิงเป็นโสเภณี : ศึกษากรณีกรุงเทพมหานครธรีรัตน์ เชมนะสิริ
2544ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการค้ายาเสพติดของผู้ต้องขังสตรี ทัณฑสถานหญิงกลางทิวาพงษ์ พลูโต
2546ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา : ศึกษากรณีสถานีตำรวจภูธร จังหวัดตราดพลากร วีระจิตต์
2546ปัจจัยที่มีอิทธิพลทำให้ผู้หญิงเป็นหญิงรักหญิงในกรุงเทพมหานครธันนิกานต์ สูญสิ้นภัย
2553ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนการสอนในสังคมไทย : ศึกษากรณีมุมมองทางด้านมานุษยวิทยาการศึกษาต่อการเรียนกวดวิชาสิริภัทร ชื่นค้า
2546ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ : ศึกษากรณีหมู่บ้านท่าช้าง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรีกิ่งทิพย์ แต้มทอง, 2516-