Browsing by Degree Discipline มานุษยวิทยา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 42 to 61 of 76 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2550ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและพลวัตรของมุมมองต่อความตายในผู้ป่วยระยะสุดท้ายนิตยา เหล่าบุญเกื้อ
2545ปัจจัยที่ทำให้นักศึกษาหญิงเป็นโสเภณี : ศึกษากรณีกรุงเทพมหานครธรีรัตน์ เชมนะสิริ
2544ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการค้ายาเสพติดของผู้ต้องขังสตรี ทัณฑสถานหญิงกลางทิวาพงษ์ พลูโต
2546ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา : ศึกษากรณีสถานีตำรวจภูธร จังหวัดตราดพลากร วีระจิตต์
2546ปัจจัยที่มีอิทธิพลทำให้ผู้หญิงเป็นหญิงรักหญิงในกรุงเทพมหานครธันนิกานต์ สูญสิ้นภัย
2553ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนการสอนในสังคมไทย : ศึกษากรณีมุมมองทางด้านมานุษยวิทยาการศึกษาต่อการเรียนกวดวิชาสิริภัทร ชื่นค้า
2546ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ : ศึกษากรณีหมู่บ้านท่าช้าง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรีกิ่งทิพย์ แต้มทอง, 2516-
2543ผลกระทบของการปลูกปาล์มน้ำมันที่มีต่อระบบความเชื่อ พิธีกรรม และความสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชนปากน้ำ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ผลิพันธุ์ พวงช่อ
2537ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทางด้านการผลิต ที่มีต่อวิถีชีวิตของชาวนาไทยศตวรรษ อยู่อ่อน
2545พญานาค เจ้าแห่งแม่น้ำโขง : พิธีกรรมกับระบบความเชื่อพื้นบ้านแห่งวัฒนธรรมอีสานจิตรกร เอมพันธ์
2549พระภิกษุข้ามถิ่นอัตลักษณ์ข้ามแดน : ศึกษาเปรียบเทียบพระภิกษุพม่าและพระภิกษุไทใหญ่ในภาคเหนือของประเทศไทยศุภสิทธิ์ วนชยางค์กูล
2539พฤติกรรมของคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างกับปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานครวรรธนา พันธ์สว่าง
2539พฤติกรรมของคนขับรถมินิบัสกับปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานครวาสนา สร้อยน้อย
2539พฤติกรรมของผู้ขับเรือโดยสารกับการจราจรทางน้ำในกรุงเทพมหานครวีระพร ภูไพรัชพงษ์
2547พิธีกงเต๊ก : ระบบสัญลักษณ์และระบบเครือญาติของชาวจีนแต้จิ๋วในเยาวราชธรรญาภรณ์ วงศ์บุญชัยนันท์
2537พิธีบุญกำฟ้าของลาวพวน : กรณีศึกษาหมู่บ้านพวน ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรียุรี ใบตระกูล
2552ภาพลักษณ์ของนักร้องเกาหลีในการสร้างอัตลักษณ์ร่วมของวัยรุ่นไทย : ศึกษากรณี www.tvxq-dreamland.comชนรรญ์พร ศฤงคารนนท์
2549มายาคติความงามของสตรีไทย พ.ศ. 2481-2516ไปรยา พลศารทูล
2552วัฒนธรรมการบริโภคสินค้าของกลุ่มเมโทรเซ็กส์ชวล (Metrosexual) ที่ประกอบอาชีพในเขตกรุงเทพมหานครศุทธิวัต นัสการ
2543วัฒนธรรมบริโภคนิยมกับอาหารเพื่อสุขภาพในบริบทสังคมเมืองธนภูมิ อติเวทิน