Browsing by Degree Discipline มานุษยวิทยา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 49 to 68 of 76 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2543ผลกระทบของการปลูกปาล์มน้ำมันที่มีต่อระบบความเชื่อ พิธีกรรม และความสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชนปากน้ำ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ผลิพันธุ์ พวงช่อ
2537ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทางด้านการผลิต ที่มีต่อวิถีชีวิตของชาวนาไทยศตวรรษ อยู่อ่อน
2545พญานาค เจ้าแห่งแม่น้ำโขง : พิธีกรรมกับระบบความเชื่อพื้นบ้านแห่งวัฒนธรรมอีสานจิตรกร เอมพันธ์
2549พระภิกษุข้ามถิ่นอัตลักษณ์ข้ามแดน : ศึกษาเปรียบเทียบพระภิกษุพม่าและพระภิกษุไทใหญ่ในภาคเหนือของประเทศไทยศุภสิทธิ์ วนชยางค์กูล
2539พฤติกรรมของคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างกับปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานครวรรธนา พันธ์สว่าง
2539พฤติกรรมของคนขับรถมินิบัสกับปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานครวาสนา สร้อยน้อย
2539พฤติกรรมของผู้ขับเรือโดยสารกับการจราจรทางน้ำในกรุงเทพมหานครวีระพร ภูไพรัชพงษ์
2547พิธีกงเต๊ก : ระบบสัญลักษณ์และระบบเครือญาติของชาวจีนแต้จิ๋วในเยาวราชธรรญาภรณ์ วงศ์บุญชัยนันท์
2537พิธีบุญกำฟ้าของลาวพวน : กรณีศึกษาหมู่บ้านพวน ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรียุรี ใบตระกูล
2552ภาพลักษณ์ของนักร้องเกาหลีในการสร้างอัตลักษณ์ร่วมของวัยรุ่นไทย : ศึกษากรณี www.tvxq-dreamland.comชนรรญ์พร ศฤงคารนนท์
2549มายาคติความงามของสตรีไทย พ.ศ. 2481-2516ไปรยา พลศารทูล
2552วัฒนธรรมการบริโภคสินค้าของกลุ่มเมโทรเซ็กส์ชวล (Metrosexual) ที่ประกอบอาชีพในเขตกรุงเทพมหานครศุทธิวัต นัสการ
2543วัฒนธรรมบริโภคนิยมกับอาหารเพื่อสุขภาพในบริบทสังคมเมืองธนภูมิ อติเวทิน
2550วาทกรรม พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ในสังคมไทย : ศึกษากรณีพิพิธภัณฑ์ในภาคอีสานณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี
2543วิถีชีวิตและโลกทัศน์ของเด็กเร่ร่อนในกรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีบริเวณสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)ไตรรัตน์ ฟ้าปกาสิต
2544สัญลักษณ์พระสยามเทวาธิราช การวิเคราะห์และตีความหมายเชิงมานุษยวิทยาวีระศักดิ์ จารุโณปถัมภ์
2549สิทธิ สวัสดิการและการปรับตัวของผู้พิการทางสายตาจันทิมา เจริญสุภกร
2554สิเน่หาแห่งเพศ : ชีวิตและความรักของผู้หญิงมุสลิมโสดในจังหวัดปัตตานีจิตต์ปภัสสร์ บัตรประโคน
2548อัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ในบริบทการท่องเที่ยว : ศึกษากรณีหมู่บ้านรวมมิตร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายวรเมธ ยอดบุ่น
2552อัตลักษณ์และการท่องเที่ยว : ศึกษากรณี ผู้ไทบ้านภู ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหารพรรณปพร ภิรมย์วงษ์