Browsing by Degree Discipline มานุษยวิทยา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 76  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2547กระบวนการก่อรูปอัตลักษณ์ของผู้อพยพชาวกะเหรี่ยง : ศึกษากรณีกะเหรี่ยงในพื้นที่พักพิงชั่วคราว บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตากสรพงษ์ วิชัยดิษฐ, 2521-
2553กระบวนการนำเสนออัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ยวนในบริบทของการท่องเที่ยวผ่านหอวัฒนธรรมพื้นบ้านและตลาดท่าน้ำ : ศึกษากรณีชุมชนยวน ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรีดวงกมล เวชวงค์
2545กระบวนการลดความอ้วนของผู้หญิง : วาทกรรมการสร้างอัตลักษณ์ในวัฒนธรรมบริโภคปิยรัตน์ ปั้นลี้
2549กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของผู้ใช้บัตรเครดิตในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)หทัยชนก อริยทันโตศรี
2555กระแสวัฒนธรรมจีนบาบ๋าในบริบทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : ศึกษาเฉพาะกรณี ถนนถลาง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตอรพรรณ ฐานะศิริพงศ์
2540การคงอยู่และการเปลี่ยนแปลงพิธีศพของชาวจีน ที่วัดหัวลำโพงในกรุงเทพมหานครพวงทิพย์ เกิดทรัพย์
2542การจัดระเบียบทางเศรษฐกิจของชุมชนชาวประมงมุสลิม : บ้านแสนสุข จังหวัดสงขลาภรณี หิรัญวรชาติ
2543การถูกลดทอนความเป็นมนุษย์และการตอบโต้โดยการสร้างอัตลักษณ์ใหม่ของสาวคาราโอเกะขวัญฤทัย จ่างจำรัส
2550การทำแท้งและการจัดบริการสุขภาพสำหรับผู้ป่วยทำแท้งในบริบทวัฒนธรรมไทยกนกวรรณ ทองมาก
2549การปฏิบัติการข่าวสาร ข่าวลือ และแบบแผนพฤติกรรมฝูงชนวุ่นวาย : กรณีศึกษาเปรียบเทียบเหตุการณ์โจรนินจา และเหตุการณ์จับนาวิกโยธินในภาคใต้ของประเทศไทยกิ่งอ้อ เล่าฮง
2551การปฏิบัติธรรมกับการอบรมพัฒนาร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุไทยศิริพร สันถวชาติ
2539การปรับตัวทางวัฒนธรรมของกรรมกรกิจการขนส่งทางน้ำ ประเภทกิจการบรรทุกขนถ่ายในโกดังสินค้า ในเขตกรุงเทพมหานครและครอบครัว : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกรรมกรและครอบครัวที่ย้ายถิ่นมาจากภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือทิฆัมพร ตระกูลกิตติไพศาล
2546การปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ความเป็นจีนของชาวไทยเชื้อสายจีน ในบริบทขององค์กรประชาสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์จีน : ศึกษากรณีองค์กรในจังหวัดอุบลราชธานีวิมลรัตน์ ทวีสิทธิ์
2539การรักษาพยาบาลพื้นบ้านในชนบทภาคอีสาน : ศึกษากรณีอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์สถิตย์ สุขบท
2542การรับนวัตกรรมและพิธีกรรมทางศาสนา : ศึกษากรณีชุมชนไทยพวนในจังหวัดลพบุรีเชาว์วัย ศุภรตรีทิเพศ
2547การรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพในมิติหญิง-ชาย : ศึกษากรณีหมู่บ้านกระเหรี่ยงคลิตี้ล่าง จังหวัดกาญจนบุรีจีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์, 2520-
2540การรับรู้เกี่ยวกับตนเองและโลกทัศน์ของผู้ต้องขัง : ศึกษากรณีเรือนจำแห่งหนึ่งเดชา กัลยาวุฒิพงศ์
2549การสร้างอัตลักษณ์ของคนมอญย้ายถิ่น ศึกษากรณีแรงงานข้ามชาติในจังหวัดสมุทรสาครสุกัญญา เบาเนิด
2549การสร้างอัตลักษณ์ของนักศึกษาพยาบาลชายในคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยมิชชั่นวิชญ์จำเริญ มณีแสง
2546การเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ของชาวลีซอ : ศึกษากรณีบ้านป่าตึง จังหวัดเชียงรายนงนภัส เพิ่มมิตร, 2520-