Browsing by Degree Discipline วิทยาศาสตร์ทางทะเล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 207 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2539การประเมิณค่าอัตราพันธุกรรมต่อการเติบโตของหอยตะโกรมกรามดำ Crassostrea lugubris, sowerby 1871 โดยวิธี sib analysisรุ่งตะวัน ยมหล้า
2537การประเมินค่าอัตราพันธุกรรมประจักษ์ต่อการเติบโตของหอยนางรมปากจีบ Saccostrea cucullataมณฑิรา ถาวรยุติการต์
2554การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการบังคับใช้ ประมวลการจัดการเพื่อความปลอดภัยระหว่างประเทศ ISM Code : กรณีศึกษา กองเรือบรรทุกน้ำมันไทยวิสุมิตรา เอกปิยะกุล
2550การประเมินสภาวะการทำประมงในแนวปะการัง จังหวัดภูเก็ตชวนนท์ กัลยา
2547การปรับปรุงวิธีวิดีโอเบลต์ทรานเซคเพื่อการประเมินสภาพแนวปะการังในอ่าวไทยพงศ์ธีระ บัวเพ็ชร
2550การผลิตไดอะตอม Amphora delicatissima แบบเฮเทอโรโทรฟิก เพื่อเป็นอาหารเสริมสำหรับเพรียงทราย Perinereis nuntiaเอกราช ภูฆัง
2548การพัฒนาการวิเคราะห์รูปแบบทางเคมีของอาร์เซนิกในปลาด้วยวิธี HPLC/ICP-OESวราภรณ์ ศรีมูล
2551การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาอนุสรณ์ สวัสดี
2546การพัฒนาอาหารเม็ดที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง เพื่อความสมบูรณ์พันธุ์ของกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon เพศเมียปริญญา ลีฬหานนท์
2546การพัฒนาอาหารเม็ดที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงเพื่อความสมบูรณ์พันธุ์ของกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon เพศผู้ปนัดดา มีจริง
2543การพัฒนาเครื่องหมายติดภายในและการประมาณค่าอัตราพันธุกรรมต่อการเติบโตของกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon Fabricius, 1798 โดยวิธี Full-sib analysisกำธร เลิศสำรวยพันธุ์
2527การฟื้นสภาพของสัตว์ทะเลหน้าดินหลังการทำเหมืองแร่ในทะเลปกรณ์ ประเสริฐวงษ์
2525การรับโลหะหนักของหอยแมลงภู่ (Perna viridis (Lin), Mollusca) ในบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยาจรมัน ว่องวิทย์
2523การศึกษาคุณภาพน้ำในบริเวณโครงการชลประทานป่าสักใต้พรพิมล พงศ์กสิกิจ
2518การศึกษาชีววิทยาบางประการของปลาตะกรับวิมล อรัญญาเกษมสุข
2529การศึกษาทางนิเวศน์วิทยาของกลุ่มแบคทีเรียทางเดินอาหารในนากุ้ง ที่จังหวัดสมุทรปราการภัทธิรา สวัสดิวร
2522การศึกษาปริมาณตกค้างของวัตถุมีพิษที่ใช้ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในบริเวณโครงการชลประทานป่าสักใต้กรรณิการ์ ดิษยวงศ์
2520การศึกษาปริมาณรวมของปรอทและปริมาณปรอทอินทรีย์ในปลาบางชนิด ในอ่าวไทยตอนบนวรวิทย์ ชีวาภรณาภิวัฒน์
2527การศึกษาลวดลายสีเพื่อใช้ประกอบการจำแนกชนิดกั้งตั๊กแตน ที่ได้จากเรือประมงอวนลากในบริเวณอ่าวไทยจิตเกษม สังขศิลา
2522การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของปลาสลิดหินจุดแดง Siganus guttatus (bloch) ที่เลี้ยงด้วยอาหารปลาที่มีสูตรทางอาหารต่างกันอัศนีย์ มั่นประสิทธิ์