Browsing by Degree Discipline วิทยาศาสตร์ทางทะเล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 95 to 114 of 207 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2553นิเวศวิทยาการกินอาหารของปลาจวด (วงศ์ Sciaenidae) ในอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชนภัส มหาสวัสดิ์
2552นิเวศวิทยาการกินอาหารของโคพีพอดชนิดเด่นบริเวณอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชศุภมัย พรหมแก้ว
2552นิเวศวิทยาของ Dinophysis caudata (Dinophyceae) บริเวณชายฝั่งจังหวัดสมุทรสาครเพ็ญไพลิน อุดมรัตน์
2549นิเวศวิทยาและชีววิทยาประมงของปูแสมสกุล Neoepisesarma ในป่าชายเลนอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชบัญชา สบายตัว
2557บทบาทของซิลิเอตกลุ่มทินทินนิดต่อสายใยอาหารบริเวณชายฝั่งจังหวัดสมุทรสาครทัศนธร ภูมิยุทธิ์
2559ประเภท ปริมาณ และการกระจายตัวของขยะพลาสติกจากกิจกรรมของมนุษย์ในเขตน้ำขึ้นน้ำลงบริเวณเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ประเทศไทยศรุต ข่ายแก้ว
2520ปริมาณการสะสมของโลหะหนักบางชนิดตามเนื้อเยื่อต่าง ๆ ของปลาทะเลและในเนื้อสัตว์ทะเลบางชนิดในอ่าวไทย ซึ่งมีคุณค่าทางเศรษฐกิจอรพินท์ จันทร์ผ่องแสง
2553ปริมาณน้ำมันปลาทูน่า และแอสตาแซนทินที่เหมาะสมในอาหารต่อการเติบโต และอัตรารอดของหอยหวาน Babylonia areolata ระยะวัยรุ่นเดือนนภา เอ่งฉ้วน
2525ปริมาณรวมของสารอินทรีย์และความจุรวมของซัลไฟด์ ในดินตะกอนจากอ่าวไทยวิมลรัตน์ เกษมทรัพย์
2533ปริมาณและช่วงเวลาการปล่อยคาร์โปสเปอร์ของสาหร่ายวุ้น สองชนิด ในสกุลโพลีคาเวอร์โนซาบุบผา ทิพย์พินิจ
2531ปริมาณโลหะหนักบางชนิดในห่วงโซ่อาหารของหมึกและปลากินเนื้อ ที่พบบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราดพัชรา เพ็ชร์พิรุณ
2530ปัจจัยทางนิเวศน์วิทยาบางประการในบริเวณที่อาศัยของปะการังเดี่ยว Heterocyathus aequicostatus, Milne-Edwards และ Haime โดยเน้นความสัมพันธ์ของการอยู่ร่วมกันกับไซปังคุลิค Aopidosiphon corallicola, Sluiterเสาวภา สวัสดิ์พีระ
2557ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลผลิตปฐมภูมิในอ่าวไทยในช่วงมีนาคมถึงเมษายน พ.ศ. 2556ขนิษฐา อุทัยพันธ์
2528ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการกระจายของสกุลและปริมาณ ของแพลงตอนพืชในอ่าวไทยอัจฉรา มโนเวชพันธ์
2530ผลกระทบของน้ำมันดิบอะเรเบียนชนิดเบาในรูปที่ละลายน้ำ ต่อลูกปลากะพงขาวสุจิตรา เชาว์ปรีชา
2543ผลกระทบของปรากฏการณ์เอ็นโซ ต่อปริมาณฝน อุณหภูมิ และความถี่พายุหมุนเขตร้อนบริเวณพื้นที่ชายฝั่งประเทศไทยภูเวียง ประคำมินทร์
2529ผลกระทบของสารตั้งต้นของสารลดแรงตึงผิว ABS และLAS ต่อลูกปลานิล (Tilapia nilotica) ในระดับความเค็มต่าง ๆอัจฉราภรณ์ อุดมกิจ
2558ผลกระทบของโครงสร้างแนวไม้ไผ่ป้องกันชายฝั่งต่อประชากรหอยแครง Anadara granosa (Linnaeus, 1758) ตำบลแหลมใหญ่ จังหวัดสมุทรสงครามสุเมธ แก้วน้อย
2539ผลของ Alexandrium minutum และ Alexandrium cohorticula ต่อการตายของปลานิล Oreochromis niloticus และกุ้งกุลาดำ Penaeus monodonปิยนุช จุรุพันธุ์
2557ผลของการกร่อนเชิงชีวภาพโดยเม่นทะเลหนามดำ Diadema setosum (Leske, 1778) บนปะการังเขากวาง Acropora millepora (Ehrenberg, 1834)นิติ วงศ์เทพวาณิชย์