Browsing by Degree Discipline วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 509 to 528 of 553 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2538ภาวะมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรมบ่มใบยา ของจังหวัดเชียงใหม่สราวุธ สมประเสริฐ
2536ภาวะเหมาะสมสำหรับการละลายตะกอนผลึกโครเมียมเพื่อใช้ใหม่ในการฟอกโครมศศิธร เจริญวิเศษศิลป์
2557ระบบการจัดการของเสียสำหรับอุตสาหกรรมประเภทยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครศศิธร นิทัศน์
2533ระบบการเก็บกำจัดมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองอุดรธานีวราภรณ์ เอื้ออารีย์
2546ระบบนาโนฟิลเตรชันขนาดทดสอบสำหรับการกำจัดสารอินทรีย์ธรรมชาติในน้ำประปาปรภาภรณ์ ผาติสุนทร
2553ระบบอีจีเอสบีที่ใช้อุปกรณ์แยกสามสถานะแบบสมมาตรและไม่สมมาตรสำหรับบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตเอทานอลชญานิศา บุญปกครอง
2554ระบบแผ่นกั้นไร้อากาศร่วมกับถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรนสำหรับบำบัดน้ำเสียอาคารสูงจักรพันธ์ เจริญผล
2538ระบบแยกก๊าซ-ตะกอนแขวนลอยที่เหมาะสมสำหรับถังปฏิกิริยายูเอเอสบี ที่บำบัดน้ำเสียเข้มข้นปานกลางสมคะเน จริตงาม
2542ระยะเวลาการเติมอากาศที่เหมาะสมที่จัดการสลัดจ์ส่วนเกินได้ดีที่สุด ในกระบวนการแอนแอโรบิก/แอโรบิกนภาพร ทองคำมาก
2559รูปแบบและประสิทธิภาพของระบบตัวกรองชีวภาพไนทริฟิเคชันสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำระบบน้ำหมุนเวียนฐานวัฒน์ กาญจนกุล
2548ลักษณะทางกายภาพและชนิดของโลหะหนักในมอร์ตาร์ที่ผลิตจากปูนซีเมนต์ที่ใช้กากอุตสาหกรรมเป็นวัตถุดิบและเชื้อเพลิงทดแทนในการผลิตฤทัยรัตน์ แพรอด
2549ลักษณะเฉพาะเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของโลหะหนักในปูนเม็ดที่เกิดจากกระบวนการเผาร่วมกับตะกรันทองแดงปวันรัตน์ สัมมะสุต
2539ลักษณะและปริมาณน้ำเสียจากอาคารสาธารณะบางประเภทธานี ประดับหยิ่ว
2558วัสดุช่วยตกตะกอนเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสลัดจ์ไม่จมตัวในระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ธีรทัต กงทอง
2558ศักยภาพการลดความเข้มคาร์บอนของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ โดยการวิเคราะห์เอ็กซ์เซอยีญาดา บุญยะมนิตย์
2555ศักยภาพการใช้ประโยชน์จากมูลฝอยชุมชนของหอพักนิสิตชาย - หญิง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยกระบวนการหมักแบบไร้อากาศและการเผาไหม้วิมลวรรณ หวังรุ่งทรัพย์
2536ศักยภาพของมลพิษจากอุตสาหกรรมฟอกหนังในประเทศไทยปธาน บรรจงปรุ
2553ศักยภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสียผลไม้โดยระบบย่อยสลายทางชีวภาพแบบไร้อากาศปพิชญา พันธุระ
2551ศึกษากระบวนการโคแอกกูเลชันด้วยการใช้แมกนีไทต์สุรวุฒิ ศิราธรรม
2553สภาวะที่เหมาะสมในการบำบัดน้ำเสียแป้งมันสำปะหลังควบคู่กับการผลิตไฮโดรเจนชีวภาพด้วยกระบวนการหมักสองขั้นตอนแบบไม่ใช้แสงและใช้แสงอาทิตยา มิตรจิตร