Browsing by Degree Discipline สถิติการศึกษา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 46  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2559การกำหนดขนาดตัวอย่างแบบมอนติคาร์โลในโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันสำหรับข้อมูลที่ไม่มีการแจกแจงปกติยมล คงเจริญ
2543การจัดอันดับคุณภาพการศึกษาในสถาบันราชภัฏกรรณิการ์ พรจิตรสุวรรณ, 2515-
2546การประยุกต์การวิเคราะห์กลุ่มแฝงเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการได้เรียนหัวข้อกับทักษะด้านสถิติวิเคราะห์และคอมพิวเตอร์ของนิสิตปริญญามหาบัณฑิตทางการศึกษาจุฑาทิพย์ นงค์นวล
2541การประยุกต์โมเดลล็อกลิเนียร์ในการวิเคราะห์สาเหตุเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาของมหาบัณฑิตทางสังคมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทวีพร บุญวานิช
2543การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์การอยู่รอดในการศึกษาการออกกลางคันของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแคทลียา ทาวะรมย์, 2519-
2540การประยุกต์ใช้วิธีวิเคราะห์อนุกรมเวลาของบ๊อกซ์และเจ็นกิ้นส์ ในการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาทางการศึกษาที่มี และไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากฤดูกาลบำเพ็ญ ปิดชิด
2559การพัฒนาตัวบ่งชี้ความเป็นครูมืออาชีพสิดารัศมิ์ สิงหเดชาสิทธิ์
2560การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณธรรมและจริยธรรมตามโมเดลต้นไม้จริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายวัลย์ลดา ภวภูตานนท์
2560การพัฒนาตัวบ่งชี้ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21อัศวิน เสนีชัย
2560การพัฒนาระบบสารสนเทศปรับเปลี่ยนตามแบบการประเมินของครูสำหรับการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษาพิทยา ระยับศรี
2545การพัฒนาและการวิเคราะห์กลุ่มพหุของโมเดลคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนิสารัตน์ ตรีโรจน์อนันต์
2545การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการนำเสนอสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษาปาริชาต โถน้อย
2559การพัฒนาโมเดลทำนายแผนการเรียนในการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายธนพัฒน์ ทองมา
2518การลาของอาจารย์ในสถาบันอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2516นวลอนงค์ ตันตระกุล
2540การวิเคราะห์อิทธิพลปฏิสัมพันธ์ที่มีตัวแปรปรับหนึ่งตัว โดยใช้กลยุทธ์กลุ่มพหุในลิสเรลวารุณี ลัภนโชคดี
2539การวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะความเป็นพลเมืองดี ในหนังสือเรียนและหนังสืออ่านเพิ่มเติมตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)อาพร มะนูน
2530การวิเคราะห์เนื้อหาในหนังสือพิมพ์รายวัน เกี่ยวกับการเสริมสร้างจริยธรรมของเด็กและเยาวชนพูลสุข วิเชียรวรรณ์
2547การศึกษาพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร : การวิเคราะห์อิทธิพลสุ่มกลุ่มเวลาการอยู่รอดรณชิต พฤษกรรม, 2520-
2539การสร้างเมทริกซ์การเปลี่ยนแปลงแบบมาร์คอฟเพื่อคาดคะเน จำนวนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศีกษา เขตการศึกษา 5เกษณี วาสนาทิพย์
2547การสังเคราะห์งานวิจัยที่วิเคราะห์ด้วยโมเดลเชิงเส้นตรงระดับลดหลั่น : การวิเคราะห์อภิมานรัศนา จั่นสกุล, 2525-