Browsing by Degree Discipline เคหการ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 205 to 224 of 355 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2547ความสัมพันธ์ระหว่างที่อยู่อาศัยกับแหล่งงาน : กรณีศึกษาผู้ที่ซื้อที่อยู่อาศัยในเขตจังหวัดปทุมธานีนันทนา วาณิชยพงศ์
2547ความสัมพันธ์และพฤติกรรมการใช้ที่จอดรถของผู้อาศัยรายได้น้อยถึงปานกลางในอาคารอยู่อาศัยรวมที่เป็นอาคารขนาดใหญ่ : กรณีศึกษา อาคารชุดในเขตกรุงเทพชั้นในกิตตินันท์ คนขยัน, 2521-
2552ความสามารถในการจ่ายเพื่อการครอบครองที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้ปานกลาง : กรณีศึกษาผู้ที่ทำงานในอาคารสำนักงานพื้นที่ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานครธนัญชัย อภิวาทมงคล
2539ความเป็นอยู่ของคนงานก่อสร้างขนาดเล็กและขนาดกลาง ในเขตกรุงเทพมหานครอร่าม ลือพร้อมชัย
2549ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งและดำเนินธุรกิจของบริษัทสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในไทยมนัสวี วันทยะกุล
2542ความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการและบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ซอยอ่อนนุชสมชาย เกิดแก่นแก้ว
2552ความแตกต่างระหว่างมูลค่าตลาดกับราคาประเมินจดทะเบียนสิทธินิติกรรม : กรณีศึกษาแปลงที่ดินเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครนิติพร สุขศิริ
2544ค่าใช้จ่ายการดูแลชุมชน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลบางเสาธงจิรศักดิ์ หลิ่วสุวรรณ
2546ค่าใช้จ่ายในการใช้งานและดูแลทรัพย์ส่วนกลางของนิติบุคคลอาคารชุด : กรณีศึกษา โครงการเดอะพาร์คแลนด์พงศ์ชัย ประภาสุทธิ์
2548ตัวแปรที่มีผลต่อการจำแนกกลุ่มอาคารชุดพักอาศัยในกรุงเทพมหานคร เพื่อการประเมินราคาเอื้องทิพย์ จงพัฒนะสินสุข
2538ทัศนคติของผู้ประกอบการเกี่ยวกับข้อกำหนดจัดสรรที่ดิน พุทธศักราช 2535ชมขวัญ ชำนิประศาสน์
2537ทัศนคติของผู้อยู่อาศัยต่ออาคารชุดพักอาศัยราคาถูก ย่านชานกรุงเทพมหานครกมล สุรินันทน์
2545ทัศนคติและความพึงพอใจในการจัดเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อการดูแล สาธารณูปโภคส่วนกลางโดยผู้ประกอบการ คณะกรรมการหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านที่มีองค์การบริหารส่วนตำบลร่วม บริหารสมพิศ ดวงคำ
2541ทัศนคติและผลกระทบที่มีต่อความต้องการที่อยู่อาศัยในภาวะเศรษฐกิจถดถอยของพนักงานระดับต้นและกลางในอาคารสำนักงานย่านบางนา-ตราดวรรัตน์ ทีฆมงคล
2551ทางเลือกในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยในชุมชนบางน้อยนอก อ. บางคนที จ.สมุทรสงครามสมปอง จึงสุทธิวงค์
2552ทางเลือกในการซ่อมแซมและปรับปรุงที่อยู่อาศัยในชุมชนเขายี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามมุกดาภรณ์ สุวรรณแพทย์
2546ทางเลือกในการฟื้นฟูที่อยู่อาศัย อาคารกรมภูธเรศน์ ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์พีระ ตรีชดารัตน์
2550ที่พักอาศัยสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมในสถานปฏิบัติธรรมวิวัฒน์ สิริเศรษฐอาภา
2545ที่อยู่อาศัยของบุคลากรในศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกโสภิดา บุญเจริญ
2542นโยบายที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการ สาย ค. และ ลูกจ้าง ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสมชัย ธีระงามไพศาล