Browsing by Degree Discipline เคหการ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 267 to 286 of 359 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2535ระบบการก่อสร้างอุตสาหกรรมสำหรับที่พักอาศัยของผู้มีรายได้ปานกลาง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไตรรัตน์ จารุทัศน์
2549ระบบบริหารจัดการหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย : กรณีศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญปริยมาศ มิ่งมณีนาคิน
2538ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสินเชื่อที่อยู่อาศัยประยงค์ บุญครอบ
2535รูปแบบการพัฒนาบ้านกึ่งสำนักงานในเขตกรุงเทพมหานครสมพงษ์ กิตติสรยุทธ
2545รูปแบบการอยู่อาศัยชุมชนไทยเชื้อสายมอญบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครนพดล ฐิติพงษ์พานิช
2548รูปแบบทางกายภาพของอาคารอยู่อาศัยรวมให้เช่าในเขตดินแดง กรุงเทพมหานครณัชพงศ์ รัตนพัฒนากุล
2543รูปแบบที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมในการรื้อย้ายชุมชนหลังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนกมล เอื้ออาภรณ์
2551รูปแบบที่อยู่อาศัยและการอยู่อาศัยในชุมชนคลองบางน้อยนอก ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามจาราภิวันท์ ทวีสิทธิ์
2547รูปแบบที่อยู่อาศัยและการเงินเคหการระดับครัวเรือนของผู้อยู่อาศัย ในกำแพงนครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพิสิฐ สีหราช, 2509-
2540รูปแบบที่อยู่อาศัยและพฤติกรรมการอยู่อาศัยของผู้มีอาชีพ รับจ้างขนสินค้าย่านปากคลองตลาดธีรวัฒน์ โป่งรักษ์
2551รูปแบบและขอบเขตในการดูแลระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร : กรณีศึกษาโครงการจัดสรรบริเวณถนนประดิษฐ์มนูธรรมระหว่างถนนลาดพร้าวถึงถนนรามอินทราเวทย์ ทิพยจันทร์
2536รูปแบบและที่ตั้งบ้านกึ่งโรงงานประสาน จงอัศญากุล
2547ลักษณะการอยู่อาศัยภายในห้องพักขนาดเล็ก ในย่านศูนย์กลางธุรกิจ : กรณีศึกษาโครงการออคิด อพาร์ทเมนท์ ซอยสวนพลู กรุงเทพมหานครณัฐชา พชรชลกร
2536ลักษณะทางกายภาพของคอนโดมิเนียมพักอาศัยที่ใช้ในการโฆษณา : กรณีศึกษาจากคอนโดมิเนียมพักอาศัยระดับราคาสูงในเขตกรุงเทพมหานครธีรพงษ์ เมนะวัฒน์
2545ลักษณะที่อยู่อาศัยของชาวเขา ในโครงการพัฒนาดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย : กรณีศึกษา ชาวเขาเผ่าลาหู่ปรัชวิกร มาสมบูรณ์
2545ลักษณะที่อยู่อาศัยของชาวเขาในโครงการพัฒนาดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย : กรณีศึกษาชาวเขาเผ่าอาข่าลัดดาวัลย์ เพ่งชัด
2553ลักษณะและปัญหาในการใช้พื้นที่ส่วนกลาง : กรณีศึกษา โครงการเคหะชุมชนร่มเกล้า ระยะ 3สัมฤทธิ์ เปี่ยมอยู่สุข
2544วิธีการประเมินราคาที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดฐปนันท์ เอกอินทร์
2539วิวัฒนาการที่อยู่อาศัยแบบเบาบางมาสู่แบบหนาแน่น ในแขวงคลองเตยgเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานครสรรเพชญ นนทภักดิ์
2548ศักยภาพของชุมชนเทพประทานในการจัดการที่อยู่อาศัยเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืนเพ็ญนิภา แสงชื่น