Browsing by Degree Discipline เคหการ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 187 to 206 of 356 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2537ความคิดเห็นของผู้อยู่อาศัยและผู้บริหารหมู่บ้านต่อการดูแลบริหารชุมชน ประเภทบ้านจัดสรรขนาดกลาง ของภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวสันต์ วิศนุวัฒนากิจ
2539ความต้องการที่อยู่อาศัยของข้าราชการครูชั้นผู้น้อย ในสังกัดสำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานครธรา พงศ์ธรานนท์
2539ความต้องการที่อยู่อาศัยของข้าราชการครูชั้นผู้น้อย ในสังกัดสำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานครธรา พงศ์ธรานนท์
2539ความต้องการที่อยู่อาศัยของคนทำงานย่านถนนสาธรสุกิจ ตรัยวนพงศ์
2540ความต้องการที่อยู่อาศัยของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : กรณีศึกษา คณะเกษตร คณะวนศาสตร์ คณะประมง คณะอุตสาหกรรมการเกษตร คณะสัตวแพทยศาสตร์กำพล วุนวิริยะกิจ
2544ความต้องการที่อยู่อาศัยของบุคลากรด้านการพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แสงชัย พฤกษารัตนนนท์
2538ความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้ที่ทำงานในนิคมอุตสาหกรรม : กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังวิภาวรรณ สัตตบุษย์สุทธิ
2540ความต้องการที่อยู่อาศัยของอาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตชั้นในของกรุงเทพมหานครเสาวณีย์ นวกิจไพฑูรย์
2539ความต้องการที่อยู่อาศัยในวัยสูงอายุ ของผู้ที่ทำงานบริษัทชั้นนำในกรุงเทพมหานครบัญชา บูรณสิงห์
2539ความต้องการที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีปิยพร พิเชษฐวัฒนา
2552ความต้องการสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย : กรณีศึกษากลุ่มผู้บริโภคสินเชื่อที่อยู่อาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทรสัจจพงษ์ เมฆวรวุฒิ
2550ความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้เช่าอาคารอยู่อาศัยรวมให้เช่า : กรณีศึกษา บริเวณถนนอ่อนนุชสุชาดา สนธยางกูล
2552ความพร้อมในการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยในชุมชนเขายี่สาร จังหวัดสมุทรสงครามพงษ์พิทักษ์ ปัตตานี
2539ความพึงพอใจของผู้กู้ประเภทอาคารชุดใน กทม. ชั้นกลางและปัจจัยหลักด้านสินเชื่อของธนาคารอาคารสงเคราะห์มณูญญ์ จงกลแพทย์
2540ความพึงพอใจต่อค่าทดแทนในการเวนคืนที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษาโครงการระบบทางด่วนสายรามอินทรา-อาจณรงค์สุภาภรณ์ สิทธิกร
2539ความสัมพันธ์ของตลาดการผลิต ตลาดปัจจัย ตลาดการเงินต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสุชาติ ลัพธิรักษา
2545ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ของที่อยู่อาศัย กับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครอบครัว : กรณีศึกษาหมู่บ้านอาคารสงเคราะห์ทุ่งมหาเมฆพัทยา ตั้งไตรวัฒน์
2549ความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าสู่แหล่งงาน และที่ตั้งที่อยู่อาศัย กรณีศึกษา ผู้ที่ทำงานในอาคารสำนักงานย่านถนนสาทรธเนศ ขุมทรัพย์
2547ความสัมพันธ์ระหว่างที่อยู่อาศัยกับแหล่งงาน : กรณีศึกษาผู้ที่ซื้อที่อยู่อาศัยในเขตจังหวัดปทุมธานีนันทนา วาณิชยพงศ์
2547ความสัมพันธ์และพฤติกรรมการใช้ที่จอดรถของผู้อาศัยรายได้น้อยถึงปานกลางในอาคารอยู่อาศัยรวมที่เป็นอาคารขนาดใหญ่ : กรณีศึกษา อาคารชุดในเขตกรุงเทพชั้นในกิตตินันท์ คนขยัน, 2521-