Browsing by Degree Discipline เทคโนโลยีเชื้อเพลิง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 50 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2553การสังเคราะห์เชื้อเพลิงชีวภาพประเภทฟูแรนจากเซลลูโลสโดยเทคนิคของไหลภาวะเหนือวิกฤตทวีผล แก้วศิริ
2560การออกแบบไซโคลนโดยจำลองกระบวนการและการพิมพ์สามมิติจิรวัฒน์ จึงเจริญสุขยิ่ง
2552การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมแพลเลเดียม/คาร์บอนเคลือบบนเมมเบรนสำหรับการรีดิวซ์ออกซิเจนในเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็มศราวลี ธนศิลป์
2553การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะผสมแพลทินัมโคบอลต์โดยการพอกพูนด้วยไฟฟ้าเป็นช่วงแบบตรงข้ามสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็มณภาภัช ไชยทรัพย์อนันต์
2553การเตรียมออกไซด์ผสมของแคลเซียม ซิงก์ และอะลูมิเนียมสำหรับเมทานอไลซิสของไตรกลีเซอไรด์วนิดา อินชนะ
2552การเตรียมแผ่นนำกระแสไฟฟ้าแบบสองขั้วชนิดคาร์บอนคอมพอสิตเคลือบโลหะพรชัย ชิณสา
2551การเตรียมและลักษณะสมบัติของเมมเบรนไคโตซาน/ซีโอไลต์สำหรับการแยกมีเทนในแก๊สชีวภาพชมพูนุช อุศรัตนิวาส
2559การเผาไหม้แบบเคมิคอลลูปิงของมีเทนหรือถ่านหินโดยใช้ Fe2O3 และ CaSO4 เป็นตัวพาออกซิเจนภานุวัฒน กนกวรรณากร
2552การแตกตัวของปาล์มสเตียรินบนตัวเร่งปฏิกิริยาเอฟซีซีใช้แล้วเป็นเชื้อเพลิงเหลวนันท์ชญาน์ เกตุอุบล
2559การแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยาของน้ำมันปลาเหลือทิ้งบนแมกนีเซียมออกไซด์ในเครื่องปฏิกรณ์แบบแบตช์สิญจนา มาบุญลือ
2553การแยกขยะชุมชนย่อยขนาดในฟลูอิไดซ์เบดแบบสามวัฏภาคดนย์วิทย์ ประทีปวัฒนาสถิต
2559ขั้วไฟฟ้าร่วมกราฟีน/คาร์บอนแบล็กสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์ณัฐสุดา บุญอยู่
2555จลนพลศาสตร์ของการสังเคราะห์เชื้อเพลิงชีวภาพจากน้ำมันปาล์มและแอลกอฮอล์ภาวะเหนือวิกฤตที่อุณหภูมิสูงสุนทรี ตระกูลมีนัก
2554ดีออกซิจิเนชันของไบโอออยล์ที่ได้จากไพโรไลซิสของกระถินยักษ์ Leucaena leucocepphala โดยใช้แพลทินัมรองรับบนอะลูมินาจิราพร พยอมหอม
2557ผลของการออกแบบช่องทางการไหลและพารามิเตอร์ดำเนินการต่อสมรรถนะของเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็มแบบเปิดด้านแคโทด: การศึกษาเชิงคำนวณสุชาติ กรีแสง
2553ผลของความหนาแน่นตำแหน่งกรดของแอมเบอลิสต์เรซินและซีโอไลต์ต่อเอสเทอริฟิเคชันของกรดไดคาร์บอกซิลิกกับ 2–เอทิล–1–เฮกซานอลชวลินทร์ หมุดสุวรรณ์
2557ผลของชั้นแพร่แก๊สต่อตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมที่เตรียมโดยการพอกพูนด้วยไฟฟ้าสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็มชนากาญจน์ เรืองกิจ
2557ผลของตัวเเปรดำเนินการต่อการผลิตเชื้อเพลิงเเก๊สจากไพโรไลซิสของกลีเซอรอลเหลือทิ้งธนาพร เบญจพลชัย
2557ผลของวัฏภาคของไทเทเนียมไดออกไซด์ต่อกัมมันตภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงไฟฟ้าแพลทินัม-แพลเลเดียมสำหรับปฏิกิริยารีดักชันของออกซิเจนในเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็มณัฏฐภักดิ์ กิติภัทย์พิบูลย์
2554ผลของวัสดุเบดต่อสมบัติของเชื้อเพลิงแข็งจากทอร์ริแฟกชันของชีวมวลสุดาวัลย์ ดำหนก