Browsing by Degree Discipline เภสัชวิทยา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 25 to 44 of 64 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2530ปฏิกริยาต่อกันของยา Amitriptyline กับยา Isoproterenol Propranolol และ Verapamil ต่ออัตราการเต้นและแรงบีบตัวของหัวใจห้องบนด้านขวาและซ้ายของหนูขาวพาณี อรรถเมธากุล
2549ผลของ 1,7-ไดฟีนิล-4,6-เฮปตาไดอีน-3-ออล จากเหง้าว่านชักมดลูก ต่อการทำงานของไมโตคอนเดรียที่แยกจากตับหนูขาวพจณีย์ พ่วงไพโรจน์
2535ผลของ 14-ดีออกซี-11, 12-ไดดีไฮโดรกราโฟไลต์ ต่อการหดเกร็งของกล้ามเนื้อท่ออสุจิที่แยกจากหนูขาวศรีสุดา ไชยมงคล
2550ผลของ 8(14),15-ไอโซไพมาราไดอีน-3 เบต้า,18-ไดออลต่อการทำงานของไมโตคอนเดรียที่แยกจากตับหนูแรทกวินธิดา จียาศักดิ์
2539ผลของ CU-763-10-01 ต่อกล้ามเนื้อเรียบที่แยกจากสัตว์ทดลองอุรารัตน์ ศักดิ์สิทธิ์วิวัฒนะ
2534ผลของ2-เมท็อกซี่-1, 4-แนพโทควิโนน ที่มีต่อกระบวนการหายใจของไมโตคอนเดรียยุพดี วาณิชยชาติ
2522ผลของกลูโคคอร์ติคอยด์ที่ให้เป็นเวลานานต่อคอติซอลเลือด และสเตอรอยด์เมตาบอไลท์ในปัสสาวะมณีวรรณ จันทร์โพธิ์ศรี
2559ผลของยาไซโคลฟอสฟาไมด์, มัยโคฟีโลเลทโมฟีติล และ ทาโครลิมุส ต่อไซโตไคน์ในปัสสาวะของผู้ป่วยไตอักเสบลูปัสที่ได้รับการรักษาด้วยสเตียรอยด์ชุติภา พรมจีน
2545ผลของสาร ซียู 18-07 ซียู 18-09 ซียู 18-12 และ ซียู 18-13 ต่อการหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบของหลอดเลือดแดงใหญ่ที่แยกจากหนูขาวอมรรัตน์ ขยันการนาวี
2554ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ 233 ต่อภาวะบกพร่องของการเรียนรู้และความจำที่ถูกเหนี่ยวนำโดยคลอร์ไพริฟอสขนาดต่ำในหนูเมาส์สิทธิพงษ์ กนกวรรณจำรัส
2554ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ233 ต่อการทำงานของไมโตคอนเดรียที่แยกจากสมองของหนูแรทอภิญญา ธูปมงคล
2553ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบกอีซีเอ 233 ต่อการเรียนรู้และความจำของหนูเมาส์ในภาวะปกติและภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราวยุทธพร สุขวิชัย
2545ผลของสารสังเคราะห์ ซียู18-07,ซียู18-08, ซียู18-09, ซียู18-10, ซียู18-11, ซียู18-12, และซียู18-13 ต่อการหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบกระเพาะอาหารที่แยกจากหนูถีบจักรธนพันธ์ สุขสอาด
2559ผลของสารเรสเวอราทรอลและออกซิเรสเวอราทรอลต่อการแสดงออกของยีนที่บ่งชี้ความเป็นเซลล์ต้นกำเนิดในเซลล์มะเร็งศีรษะและลำคอที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยโคบอลต์คลอไรด์และดีเฟอรอกซามีนอาทิตย์ อมรทวีชัย
2546ผลของอนุพันธ์ เอน เฮพาทาโนอิล ไนโตร เมตา เมทอกซี อะนิไลด์ ต่อฤทธิ์อันคัปปลิงของยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่เสตอรอยด์ ที่มีต่อกระบวนการการหายใจของไมโตคอนเดรียวราณี กาญจนวนิชกุล
2545ผลของอนุพันธ์เอซิลอะมิโนไพริดีนและเอซิลอะนิลีต่อหน้าที่กระบวนการหายใจของไมโตคอนเดรียที่แยกจากตับหนูขาวหทัยรัตน์ เขื่อนเสน
2557ผลของอะพิเจนินต่อการแสดงออกของยีนที่บ่งชี้ความเป็นเซลล์ต้นกำเนิดในเซลล์มะเร็งศีรษะและลำคอที่ถูกเหนี่ยวนำภายใต้สภาวะพร่องออกซิเจนยุวภรณ์ เกตุแก้ว
2534ผลของอัลคาลอยด์หลักจากต้นตาเสือทุ่ง ต่อการหดเกร็งของกล้ามเนื้อกระเพาะอาหารและลำไส้ที่แยกจากสัตว์ทดลองสมชาย แสงอำนาจเดช
2537ผลของอัลคาลอยด์หลักจากต้นตาเสือทุ่ง ต่อการหดเกร็งของกล้ามเนื้อหลอดเลือดที่ไตและหัวใจของสุกรวีระ ดุลย์ชูประภา
2536ผลของอัลคาลอยด์หลักจากต้นตาเสือทุ่งต่อการหดตัวของกล้ามเนื้อหลอดลมที่แยกจากตัวหนูขาวและหนูตะเภาณรงค์ จันทร์เลย