Browsing by Degree Discipline โสตทัศนศึกษา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 477 to 496 of 811 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2531บทบาทของนักเทคโนโลยีการศึกษาตามการรับรู้ของตนเองและผู้บริหารชลาภรณ์ ทองเจริญ
2532บทบาทของนักเทคโนโลยีการศึกษาในการฝึกอบรมตามการรับรู้ ของหัวหน้าหน่วยฝึกอบรมวิวัฒน์ บุตรากาศ
2534บทบาทของนักเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะตัวกลางการแพร่กระจายนวัตกรรม ทางเทคโนโลยีการศึกษาพวงทอง สถิตพงศ์สถาพร
2534บทบาทของศึกษานิเทศก์สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด ในฐานะตัวกลางการแพร่กระจายนวัตกรรม ทางเทคโนโลยีการศึกษาประดิษฐ์ เดชบุญ
2519บทบาทของหนังสือพิมพ์รายวันในการศึกษานอกระบบของเยาวชนไมตรี เจริญศิลป์
2537บทบาทที่คาดหวังและที่เป็นจริงของครูโสตทัศนศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของตนเองณัฐสรณ์ ชูเดช
2523บทบาทและฐานะของครูโสตทัศนศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เขตกรุงเทพมหานครสุวรรณา โชติสุกานต์
2519บทเรียนสำเร็จรูปชนิดสไลด์ประกอบเสียงเทป สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง "การขยายพันธุ์พืช"สุนันทา เอกเวชวิท
2529ปฏิสัมพันธ์ของความซับซ้อนของสีในภาพเขียนกับอัตราเวลาในการเสนอที่มีต่อการจำได้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นวิวรรธน์ จันทร์เทพย์
2528ปฏิสัมพันธ์ของตำแหน่งคำถามกับรูปแบบการคิด ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ชัชวาล ศรีสละ
2546ปฏิสัมพันธ์ของติวเตอร์ และ วิธีการมอบหมายภาระงานในการเรียนโดยใช้ปัญหาง่ายและยากเป็นหลักบนเว็บที่มีต่อลักษณะการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษาจักรพันธ์ เรืองนุภาพขจร
2532ปฏิสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับรูปแบบของการให้ผลย้อนกลับ ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง วิธีการอ่านค่าความต้านทานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิรัช คันศร
2527ปฏิสัมพันธ์ของรูปต่างๆ ของตัวชี้ภาพกับระดับการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสังวาลย์ สุสุข
2528ปฏิสัมพันธ์ของรูปแบบการสอนของการสอนแบบโปรแกรม ในการสอนทักษะโสตทัศนูปกรณ์ กับนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและการเรียนต่ำสมชาติ ประเสริฐ
2530ปฏิสัมพันธ์ของรูปแบบการเสนอภาพกับระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่มีต่อการสร้างมโนทัศน์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4เอิกสรวง ปาลวัฒน์
2529ปฏิสัมพันธ์ของรูปแบบการเสนอเนื้อหาในหนังสือการ์ตูน กับระดับความสามารถด้านความเข้าใจในการอ่าน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านพุทธิพิสัย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4อรุณีศิริ คงธรรม
2539ปฏิสัมพันธ์ของแบบการคิดและชนิดของมุมกล้อง ในการสาธิตการตัดต่อวีดิทัศน์ด้วยบทเรียนวีดิทัศน์ ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตปริญญาตรีบุญเสริม เนตรเก่ง
2529ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการจัดตำแหน่งออร์แกนไนเซอร์แบบเนื้อเรื่องย่อ ในการเสนอบทเรียนวิทยุโรงเรียน และระดับความเข้าใจในการฟังต่อผลการเรียนรู้ด้านพุทธพิสัย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2ชาลี มหาบรรพต
2533ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการใช้ผลย้อนกลับในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และแบบการเรียน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องวิธีการอ่านค่าความต้านทานประสิทธิ์ เขียวศรี
2529ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการ์ตูนที่มีและไม่มีรายละเอียดพื้นหลังกับ แบบการคิดที่มีต่อการจำ และความคงทนในการจำ ในการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1แมน ต้นสมบูรณ์