Browsing by Degree Discipline โสตทัศนศึกษา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 699 to 718 of 811 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2540พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนที่เข้าร่วม โครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทยคมกริช ทัพกิฬา
2532ภาพพจน์เทคโนโลยีการศึกษาไทยปัจจุบันในทัศนะของบุคลากร ด้านเทคโนโลยีการศึกษาไทยปริญญา ศรีศิลป์
2524ระบบการฝึกอบรมโดยใช้สื่อประสมสำหรับธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทยศิริพันธุ์ มณีรัตน์
2521รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาสำหรับวิชา "วิทยาศาสตร์ 5" ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาโอวาท เสณีตันติกุล
2520รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาในกรุงเทพมหานครฉัตรชัย ยังพลขันธ์
2515รูปแบบของอุปกรณ์การสอนที่นักเรียนระดับอนุบาลไทยชอบวชิราพร อัจฉริยโกศล
2538รูปแบบนำเสนอการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการกู้เกียรติ แซ่ตั้ง
2539รูปแบบและเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยสำหรับเยาวชน ตามความต้องการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานครธนิดา แสงเกตุวนาวิจิตร
2544ลักษณะของตัวเชื่อมโยง ที่มีผลต่อการเลือกการเชื่อมโยงในเว็บการศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีแบบการคิดต่างกันกมลทิพย์ เมฆวงศาโรจน์
2544ลักษณะของตัวเชื่อมโยงที่มีผลต่อการเลือกการเชื่อมโยงในเว็บการศึกษาของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีแบบการคิดต่างกันวุฒิชัย พิลึก
2534ลักษณะของภาพย้อนอดีตในวีดิทัศน์ที่มีผลต่อความเข้าใจเนื้อเรื่อง ของนักศึกษาปริญญาตรีประภาส นวลเนตร
2539ลักษณะที่เหมาะสมของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเด็กอนุบาล ตามความคิดเห็นของครูอนุบาลในโรงเรียนเอกชน กรุงเทพมหานครนิภาพร จีวัลย์
2537ลักษณะที่เหมาะสมของโปรแกรมช่วยสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สำหรับครูระดับประถมศึกษาในกรุงเทพมหานครนวลผจง จันทร์แจ่ม
2537ลักษณะที่เหมาะสมของโปรแกรมช่วยสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานครศิริรัตน์ โตรอด
2533วิธีการฝึกอบรมที่เหมาะสมสำหรับรัฐวิสาหกิจตามการรับรับรู้ ของวิทยากรฝึกอบรมดวงจันทร์ อ่าววิจิตรกุล
2513ศูนย์โสตทัศนศึกษาของมหาวิทยาลัย : โครงการจัดตั้งศูนย์โสตทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปราณี นนทมาศ
2513ศูนย์โสตทัศนศึกษาของมหาวิทยาลัย : โครงการจัดตั้งศูนย์โสตทัศนศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่วิเชียร นิตยะกุล
2524สถานภาพของสื่อการสอนของโรงเรียนพณิชยการเอกชนในกรุงเทพมหานครไพบูลย์ ใสยาวงศ์
2522สถานภาพทางโสตทัศนูปกรณ์ของสถาบันการศึกษาในสังกัดกรมอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานครพรทิพย์ ธีรวรางกูร
2525สถานภาพทางโสตทัศนูปกรณ์ของโรงเรียนชาวเขา และโรงเรียนประชาชนไกลคมนาคม สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนในประเทศไทยบำเพ็ญ โต๊ะประดู่