Browsing by Degree Discipline โสตทัศนศึกษา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 707 to 726 of 811 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2544ลักษณะของตัวเชื่อมโยง ที่มีผลต่อการเลือกการเชื่อมโยงในเว็บการศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีแบบการคิดต่างกันกมลทิพย์ เมฆวงศาโรจน์
2544ลักษณะของตัวเชื่อมโยงที่มีผลต่อการเลือกการเชื่อมโยงในเว็บการศึกษาของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีแบบการคิดต่างกันวุฒิชัย พิลึก
2534ลักษณะของภาพย้อนอดีตในวีดิทัศน์ที่มีผลต่อความเข้าใจเนื้อเรื่อง ของนักศึกษาปริญญาตรีประภาส นวลเนตร
2539ลักษณะที่เหมาะสมของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเด็กอนุบาล ตามความคิดเห็นของครูอนุบาลในโรงเรียนเอกชน กรุงเทพมหานครนิภาพร จีวัลย์
2537ลักษณะที่เหมาะสมของโปรแกรมช่วยสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สำหรับครูระดับประถมศึกษาในกรุงเทพมหานครนวลผจง จันทร์แจ่ม
2537ลักษณะที่เหมาะสมของโปรแกรมช่วยสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานครศิริรัตน์ โตรอด
2533วิธีการฝึกอบรมที่เหมาะสมสำหรับรัฐวิสาหกิจตามการรับรับรู้ ของวิทยากรฝึกอบรมดวงจันทร์ อ่าววิจิตรกุล
2513ศูนย์โสตทัศนศึกษาของมหาวิทยาลัย : โครงการจัดตั้งศูนย์โสตทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปราณี นนทมาศ
2513ศูนย์โสตทัศนศึกษาของมหาวิทยาลัย : โครงการจัดตั้งศูนย์โสตทัศนศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่วิเชียร นิตยะกุล
2524สถานภาพของสื่อการสอนของโรงเรียนพณิชยการเอกชนในกรุงเทพมหานครไพบูลย์ ใสยาวงศ์
2522สถานภาพทางโสตทัศนูปกรณ์ของสถาบันการศึกษาในสังกัดกรมอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานครพรทิพย์ ธีรวรางกูร
2525สถานภาพทางโสตทัศนูปกรณ์ของโรงเรียนชาวเขา และโรงเรียนประชาชนไกลคมนาคม สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนในประเทศไทยบำเพ็ญ โต๊ะประดู่
2524สถานภาพและความต้องการศูนย์สื่อการศึกษา ของโรงเรียนสาธิตระดับประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานครสุพร ชัยเดชสุริยะ
2531สภาพ ความค้องการและปัญหาเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์กิตติพงษ์ พนมวัน ณ อยุธยา
2533สภาพ ความต้องการ และปัญหาการปฏิบัติงานด้านสื่อการสอนของศูนย์วิชาการจังหวัด เขตการศึกษา 5ศิลป์นิรันดร์ รื่นณรงค์
2533สภาพ ความต้องการ และปัญหาการใช้สื่อเพื่อการเผยแพร่ความรู้ ด้านสุขภาพอนามัยสำหรับประชาชนของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข สังกัดกรุงเทพมหานครปรารถนา มาลัยขวัญ
2531สภาพ ความต้องการ และปัญหาเกี่ยวกับการจัดการด้านสื่อการสอน ของศูนย์วิชาการกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลกปรีชาพล เจริญสุข
2531สภาพ ความต้องการ และปัญหาเกี่ยวกับการใช้สื่อการสอน ของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับตำบลบำเพ็ญ ไมตรีโสภณ
2534สภาพ ความต้องการ และปัญหาเกี่ยวกับสื่อเพื่อการเผยแพร่วัฒนธรรมของศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสมยศ สิงห์คำ
2537สภาพ ความต้องการ และปัญหาเกี่ยวกับหอกระจายข่าวสารหมู่บ้าน ในการเผยแพร่ความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสมพร พรจันทร์