Browsing by Degree Discipline โสตทัศนศึกษา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 716 to 735 of 811 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2524สถานภาพของสื่อการสอนของโรงเรียนพณิชยการเอกชนในกรุงเทพมหานครไพบูลย์ ใสยาวงศ์
2522สถานภาพทางโสตทัศนูปกรณ์ของสถาบันการศึกษาในสังกัดกรมอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานครพรทิพย์ ธีรวรางกูร
2525สถานภาพทางโสตทัศนูปกรณ์ของโรงเรียนชาวเขา และโรงเรียนประชาชนไกลคมนาคม สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนในประเทศไทยบำเพ็ญ โต๊ะประดู่
2524สถานภาพและความต้องการศูนย์สื่อการศึกษา ของโรงเรียนสาธิตระดับประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานครสุพร ชัยเดชสุริยะ
2531สภาพ ความค้องการและปัญหาเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์กิตติพงษ์ พนมวัน ณ อยุธยา
2533สภาพ ความต้องการ และปัญหาการปฏิบัติงานด้านสื่อการสอนของศูนย์วิชาการจังหวัด เขตการศึกษา 5ศิลป์นิรันดร์ รื่นณรงค์
2533สภาพ ความต้องการ และปัญหาการใช้สื่อเพื่อการเผยแพร่ความรู้ ด้านสุขภาพอนามัยสำหรับประชาชนของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข สังกัดกรุงเทพมหานครปรารถนา มาลัยขวัญ
2531สภาพ ความต้องการ และปัญหาเกี่ยวกับการจัดการด้านสื่อการสอน ของศูนย์วิชาการกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลกปรีชาพล เจริญสุข
2531สภาพ ความต้องการ และปัญหาเกี่ยวกับการใช้สื่อการสอน ของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับตำบลบำเพ็ญ ไมตรีโสภณ
2534สภาพ ความต้องการ และปัญหาเกี่ยวกับสื่อเพื่อการเผยแพร่วัฒนธรรมของศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสมยศ สิงห์คำ
2537สภาพ ความต้องการ และปัญหาเกี่ยวกับหอกระจายข่าวสารหมู่บ้าน ในการเผยแพร่ความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสมพร พรจันทร์
2539สภาพ ปัญหา และ ความต้องการสื่อการสอนวิชาดนตรีของครูประถมศึกษา สังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครเสน่ห์ บุญช่วย
2539สภาพ ปัญหา และความต้องการ การใช้บริการของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้โดเมนเน็ตเสิร์ฟมหัฐพล อรุณสวัสดิ์
2542สภาพ ปัญหา และความต้องการ การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอนของครู ในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เข้าร่วม โครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทยจำปี ทิมทอง
2546สภาพ ปัญหา และความต้องการของการเรียนการสอนเสริมออนไลน์ของสมาชิกโครงการจุฬาออนไลน์กานตมาน สุทธิลักษณ์
2534สภาพ ปัญหา และความต้องการเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการสุภาณี มีคะนุช
2539สภาพ ปัญหา และความต้องการเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานครดุจแข นาคใหญ่
2536สภาพ ปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์เอกชนในกรุงเทพมหานคร ระหว่างปี พ.ศ. 2535-2536กิติยาภรณ์ หิรัณยชาตรี
2528สภาพการและความต้องการการใช้สื่อการสอน ของครูโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตร ในระดับชั้นมัธยมศึกษาวัลลภ ภู่โชติ
2528สภาพการและความต้องการในการใช้สื่อการสอนของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานครพนม อินวกูล