Browsing by Degree Discipline โสตทัศนศึกษา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 754 to 773 of 811 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2537องค์ประกอบที่สัมพันธ์กับการยอมรับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา ของครูสอนศาสนาอิสลาม เขตการศึกษา 1อภิญญา ซอหะซัน
2539องค์ประกอบที่สัมพันธ์กับการยอมรับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 5วีรวุฒน์ พึ่งเจริญ
2541องค์ประกอบที่สัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของครูอนุบาลสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานครสุภาพร แสนทวีสุข
2534องค์ประกอบที่สำคัญกับการยอมรับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา ของครูมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 6วิเชียร จิตทรัพย์
2538องค์ประกอบและความพึงพอใจในการทำงาน ของเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีทางการศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนกีรติ ตันเสถียร
2532อัตราเวลาในการอ่านข้อความบนจอคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 ที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านต่างกันฐาปนีย์ ธรรมเมธา
2515อิทธิพลของภาพต่างชนิดที่มีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจินตนา ยันตรศาสตร์
2513อิทธิพลของภาพยนตร์บันเทิงที่มีต่อพฤติกรรมของนักเรียนอาชีวศึกษาพรทิพย์ วินโกมินทร์
2509อิทธิพลของภาพยนต์โทรทัศน์ต่อพฤติกรรมเด็กวัยรุ่นปฏิพัทธ์ กระแสอินทร์
2513อิทธิพลของสื่อมวลชนที่มีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดพระนครและธนบุรีสมศรี ศรีประไพ
2529อิทธิพลของหนังสือพิมพ์ไทยรายวันที่มีต่อการศึกษา ของนักเรียนเตรียมทหาร ตามความคิดเห็นของตนเองอดุล หุตางกูร
2543อิทธิพลของแบบการคิดและโครงสร้างของโปรแกรมการเรียนการสอนผ่านเว็บ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยณัฐกร สงคราม, 2516-
2513อิทธิพลของโทรทัศน์ที่มีต่อนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมาจากครอบครัวที่มีฐานะแตกต่างกันรัญจวน มีนประดิษฐ์
2539อุทยานการศึกษาในวัดตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ พระภิษุ และประชาชนศราพร วาทะสัตย์
2540เกณฑ์สำหรับการเลือกวิธีการฝึกอบรมสำหรับธนาคารพาณิชย์ของไทย ตามความคิดเห็นของวิทยากรภายในสุจิตรา ยงสมบูรณ์
2540เนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอในหน้าสำหรับเด็กและเยาวชน ของหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยเอกชยา สุขศิริ
2516เหตุผลในการเลือกชมภาพยนตร์ของนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพมหานครเตือนใจ ทองสำริต
2547แนวทางการจัดการศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของโรงเรียนช่วงชั้นที่ 3 - 4 ที่เข้าร่วมโครงการศูนย์วิทยบริการ ในกรุงเทพมหานครรังรอง ดำรงวุฒิ, 2509-
2547แนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ในการเรียนการสอนบนเว็บสำหรับอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษานพิดา พุดสโต
2533แนวโน้มการผลิตตำราภาษาไทยในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจรีพร รัตนวงศ์วิจิตร