Browsing by Degree Discipline โสตทัศนศึกษา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 768 to 787 of 811 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2540เกณฑ์สำหรับการเลือกวิธีการฝึกอบรมสำหรับธนาคารพาณิชย์ของไทย ตามความคิดเห็นของวิทยากรภายในสุจิตรา ยงสมบูรณ์
2540เนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอในหน้าสำหรับเด็กและเยาวชน ของหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยเอกชยา สุขศิริ
2516เหตุผลในการเลือกชมภาพยนตร์ของนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพมหานครเตือนใจ ทองสำริต
2547แนวทางการจัดการศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของโรงเรียนช่วงชั้นที่ 3 - 4 ที่เข้าร่วมโครงการศูนย์วิทยบริการ ในกรุงเทพมหานครรังรอง ดำรงวุฒิ, 2509-
2547แนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ในการเรียนการสอนบนเว็บสำหรับอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษานพิดา พุดสโต
2533แนวโน้มการผลิตตำราภาษาไทยในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจรีพร รัตนวงศ์วิจิตร
2537แนวโน้มของรูปแบบรายการและการใช้วิทยุโรงเรียนในพุทธศักราช 2545เนตรนภิส รณะนันทน์
2533แนวโน้มของสื่อการศึกษาสำหรับการศึกษานอกโรงเรียนในปี พุทธศักราช 2552ธงชัย เจียมพุก
2534แนวโน้มของสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ในปี พ.ศ.2555ขวัญใจ จินดานุรักษ์
2549แนวโน้มสมรรถภาพของนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระหว่างปี พ.ศ. 2549-2558พิมพรินทร์ ลิมปโชติ
2535แนวโน้มในการพัฒนาสื่อสำหรับการศึกษาทางไกล ของกรมการศึกษานอกโรงเรียนน้ำทิพย์ สุนทรนันท
2523แบบจำลองการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การศึกษาจังหวัดธวัชชัย ผลเพิ่ม
2518แบบจำลองการสอนจุลภาค เรื่อง "การนำเข้าสู่บทเรียน"ยุทธนา สาริยา
2518แบบจำลองการสอนจุลภาคเรื่อง "การส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน"สิทธิพร ลิ้มบริบูรณ์
2518แบบจำลองการสอนจุลภาคเรื่อง "การเร้าความสนใจของนักเรียน"ประเสริฐ ชั้นประเสริฐ
2518แบบจำลองการสอนจุลภาคเรื่อง "การเล่าเรื่อง"นคร สรชาติ
2518แบบจำลองการสอนจุลภาคเรื่อง "การใช้กระดานดำ"ปราสาท กระตุฤกษ์
2518แบบจำลองการสอนจุลภาคเรื่อง "การใช้สื่อการสอน"สมหญิง กลั่นศิริ
2518แบบจำลองการสอนจุลภาคเรื่อง "ทักษะการถามอย่างได้ผล"สุพิทย์ กาญจนพันธุ์
2518แบบจำลองการสอนจุลภาคเรื่อง "ทักษะการแสดงตัวอย่าง"วิจิตรา เอื้ออารีย์