Browsing by Degree Discipline โสตทัศนศึกษา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 811  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2518การจัดระบบชุดการสอนสำหรับวิชาการจัดการศึกษานอกสถานที่วนิดา วิศววรบุตร
2519การชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของประชาชนในกรุงเทพมหานครทัศนีย์ ยาสมาน
2526การติดตามการทำงานของมหาบัณฑิต สาขาโสตทัศนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่สำเร็จการศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2507-2520อรุณี สุวรรณสุขโรจน์
2529การติดตามผลผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ของโรงเรียนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์สุทธิ พิกุลศิริ
2514การทดลองสอนพีชคณิตโดยใช้แบบเรียนสำเร็จรูปพลรัตน์ ลักษณียนาวิน
2515การทดลองสอนวิชาภูมิศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนปลายโดยใช้สไลด์ดารัตน์ คีตะวงศ์
2515การทดลองสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ภาพยนตร์และสไลด์จีรารัตน์ ชิรเวทย์
2515การทดลองสอนวิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รายการโทรทัศน์ของเทศบาลนครหลวงทิพย์เกสร มุนิกานนท์
2515การทดลองสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้ภาพยนตร์แบบลู้พ 8 มิลลิเมตรเบญจมาศ เมฆโสภณ
2514การทดลองสอนเรียงความชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ฟิล์มสคริปนันทา เนียมศรีจันทร์
2512การทดลองใช้ภาพยนตร์แบบลู้พ 8 ม.ม. เป็นเครื่องสอนวิชาอาหารและโภชนาการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพกอบพร กัลยา
2515การทดลองใช้ภาพโปร่งแสงแบบเคลื่อนไหวประกอบการสอนชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4นวลจันทร์ มาลากรอง
2520การทดสอบความง่าย-ยากของตัวพิมพ์ภาษาไทยแบบและขนาดต่างๆคุณธัม วศินเกษม
2542การนำเสนอจรรยาบรรณของนักอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เยาวพา นพศรี
2543การนำเสนอระบบการฝึกอบรมสำหรับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ของคณะสงฆ์หนกลางในอุปถัมภ์ของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการณรงค์ศักดิ์ โพธิ์อ่อง, 2515-
2543การนำเสนอระบบการฝึกอบรมสำหรับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ของคณะสงฆ์หนใต้ในอุปถัมภ์ของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการฉัตรชัย บุษบงค์, 2514-
2543การนำเสนอระบบการฝึกอบรมสำหรับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลของคณะสงฆ์หนตะวันออกในอุปถัมภ์ของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการอนุทิน อินทร์งาม
2543การนำเสนอระบบการฝึกอบรมสำหรับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลของคณะสงฆ์หนเหนือในอุปถัมภ์ของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการเจษฎา วณิชชากร, 2517-
2529การนำเสนอระบบการใช้โทรศัพท์เพื่อการศึกษาทางไกล ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวาสนา ทวีกุลทรัพย์
2545การนำเสนอรูปแบบการจัดการห้องเรียนเสมือนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับนิสิตนักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยอัญชนา จันทรสุข, 2511-